Odrzucona propozycja Elektrimu

Zgromadzenie obligatariuszy nie przyjęło propozycji ugodowych przedstawionych przez zarząd holdingu w pierwszej fazie postępowania układowego.

Obligatariusze Elektrimu głosowali przeciwko przyjęciu warunków ugody zaproponowanej przez holding w pierwszej fazie postępowania układowego. Projekt zakładał m.in. 40% redukcję zadłużenia firmy z tytułu wyemitowanych obligacji, sięgającego blisko 500 mln euro.

Podczas piątkowego zgromadzenia obligatariusze nie głosowali nad propozycją ugodową przedstawioną przez nowy zarząd Elektrimu. Wiele wskazuje jednak na to, iż zostanie ona również odrzucona.