Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Odrzucona propozycja Elektrimu

Zgromadzenie obligatariuszy nie przyjęło propozycji ugodowych przedstawionych przez zarząd holdingu w pierwszej fazie postępowania układowego.

Obligatariusze Elektrimu głosowali przeciwko przyjęciu warunków ugody zaproponowanej przez holding w pierwszej fazie postępowania układowego. Projekt zakładał m.in. 40% redukcję zadłużenia firmy z tytułu wyemitowanych obligacji, sięgającego blisko 500 mln euro.

Podczas piątkowego zgromadzenia obligatariusze nie głosowali nad propozycją ugodową przedstawioną przez nowy zarząd Elektrimu. Wiele wskazuje jednak na to, iż zostanie ona również odrzucona.