Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy zarząd – nowe zadania

Nowy zarząd Telefonii Lokalnej otrzymał od KGHM zadanie znalezienia inwestora. Prezes Dialogu, Katarzyna Muszkat, za optymalne rozwiązanie uważa powrót do struktury własnościowej PSE.

Projekt operatora Telefonia Lokalna ‘Dialog’ w ocenie nowego prezesa TL Katarzyny Muszkat został źle sfinansowany - w strukturze kapitałów przeznaczonych na inwestycje zabrakło długoterminowych źródeł finansowania. Aktualnie krótkoterminowe zobowiązania TL sięgają łącznie 1,1 mld zł. Nowy prezes TL stwierdza, że konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i personalnej spółki.

KGHM poręczył TL 800 mln zł kredytu bankowego i obligacje wartości prawie 300 mln zł. Termin spłaty tych wierzytelności upływa 28 grudnia br. Prezes TL uważa, że „błędem było zaciąganie kredytów krótkoterminowych i emitowanie kwartalnych obligacji”.

„W obecnej sytuacji konieczna jest konwersja tych zadłużeń na kredyt długoterminowy” – powiedziała Katarzyna Muszkat.

Spółka Telefonia Lokalna została założona przez dwóch partnerów: Polskie Sieci Elektroenergetyczne i KGHM Polska Miedź, którzy mieli w niej równe udziały. Po zmianie kierownictwa KGHM w 1999 r. Polska Miedź odkupiła udziały PSE. Katarzyna Muszkat uważa, że projekt przygotowany wspólnie przez KGHM i PSE miał dobre podstawy zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Dodatkowym – bardzo istotnym - atutem była infrastruktura PSE, którą zarządza Tel-Energo. Katarzyna Muszkat zapowiada, że podejmie próby powrotu do współpracy z PSE.

Katarzyna Muszkat stwierdza, że „należy utrzymać tempo realizacji programu rozwoju sieci Dialog i równocześnie odciążyć KGHM od dalszego gwarantowania środków na ten cel”.

Nowy prezes KGHM prof. Stanisław Speczik i Katarzyna Muszkat nie wykluczają pozyskania nowych inwestorów do kontynuacji projektu, którzy podzielą z KGHM koszty inwestycji, a w przyszłości również dywidendy.

Katarzyna Muszkat zapowiada, że nowy zarząd TL S.A. będzie z uwagą obserwował dalsze losy Netii oraz aktywów telekomunikacyjnych Elektrimu SA.

„W przypadku znalezienia przez Dialog inwestora branżowego lub pasywnego, który zapewni finansowanie dalszego rozwoju spółki nie wykluczam naszego zainteresowania liniami dzwoniącymi Netii. Nie wykluczam również zainteresowania liniami dzwoniącymi El-Netu. Będę uważnie obserwować decyzje w jakie podejmie Elektrim w stosunku do swoich aktywów” – wyjaśnia Katarzyna Muszkat.

Katarzyna Muszkat, nowy prezes TL powołana przez zarząd KGHM, od 25 lat związana jest z KGHM. Pełniła m.in. funkcję wiceprezesa ds. finansowych. Uczestniczyła w tworzeniu Polkomtelu i Telefonii Lokalnej. Była członkiem Rady Nadzorczej Polkomtelu.