Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowi pełnomocnicy zarządu w MCI Management

Zarząd spółki MCI Managemnet S.A. powołał dwóch nowych prokurentów.

Andrzej Jasieniecki jest jednym z dwóch nowych prokurentów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od czerwca 2002 roku związany z Grupą MCI Management S.A., początkowo jako analityk inwestycyjny, a od stycznia 2004 roku jako menadżer inwestycyjny.

Drugim prokurentem został Roman Cisek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Związany z Grupą MCI Management S.A. od lutego 2003 roku, początkowo jako analityk finansowy, a od stycznia 2004 roku jako kontroler finansowy. W okresie lipiec 2003 - wrzesień 2004 pełnił również funkcję kontrolera finansowego w Travelplanet.pl S.A., spółce portfelowej funduszu MCI Management.

Prokurenci, jako pełnomocnicy zarządu spółki, mają prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Uprawnienia prokurenta ograniczone są jedynie w następującym zakresie: sprzedaż spółki, rozwiązanie spółki lub sprzedaż czy obciążenie nieruchomości będącej własnością spółki.

Dotychczasowy dyrektor finansowy i prokurent spółki - Tomasz Czuczos - od 1 stycznia 2005 roku objął funkcję dyrektora inwestycyjnego MCI, odpowiedzialnego za nadzór wybranych spółek portfela inwestycyjnego i realizacje nowych inwestycji funduszu.