Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowi operatorzy stacjonarni

Prezes URTiP Witold Graboś podpisał dwa kolejne zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je Polska Telefonia Cyfrowa i oraz spółka Ogólnopolski System Przywoławczy Polpager.

Oba zezwolenia zostały wydane na 25 lat i upoważniają do świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na terenie Polski. Przy odbiorze zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację sieci stacjonarnej każdy z operatorów jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 2500 EUR, która zasili budżet państwa.

Wraz z zezwoleniem PTC otrzymała także numer dostępu do sieci NDS = 1062 (tzw. prefiks) do świadczenia usług międzystrefowych, a po liberalizacji rynku międzynarodowego, tj. od 1 stycznia 2003 r., także do realizowania połączeń telefonicznych z abonentami w innych krajach.

Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne zostało wydanych 28 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 24 zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnych (PSTN) oraz 4 zezwolenia dla wirtualnych operatorów sieci komórkowych (MVNO).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych przydzielone dotychczas operatorom wraz z zezwoleniem numery NDS (dawniej NDSMS lub NDSMN), zwane popularnie prefiksami, od 1 stycznia 2003 r. będą służyły do wybierania operatora nie tylko przy połączeniach międzymiastowych, ale także międzynarodowych. Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym numer prefiksu otrzymało już 18 operatorów.