Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe zasady reklamy i lokowania produktów w Internecie

Implementacja dyrektywy audiowizualnej do polskiego porządku prawnego wprowadzi fundamentalne zmiany w mediach elektronicznych, poddając przekaz telewizyjny i reklamę w Internecie ściśle określonym przepisom regulacyjnym.

Opublikowany w ostatnich tygodniach projekt wdrożenia dyrektywy zakłada gruntowną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozszerzenie jej zakresu na audiowizualne usługi medialne na żądanie. Polska opóźniona jest z implementacją dyrektywy przeszło dziewięć miesięcy, pozostawiając szeroko rozumiane media elektroniczne bez przepisów prawnych dostosowanych do specyfiki nowego rodzaju transmisji obrazu i dźwięku.

Implementacja dyrektywy audiowizualnej

Projekt wprowadza centralną dla nowelizacji ustawy definicję "usługi medialnej", która obejmuje swoim zakresem tradycyjny przekaz telewizyjny i radiowy (program), audiowizualną usługę medialną na żądanie oraz przekaz handlowy (audialny i audiowizualny). Przez określenie "audiowizualny" należy rozumieć ruchome obrazy z dźwiękiem lub bez niego, w tym filmy nieme oraz treści tekstowe towarzyszące audycjom.

Oprócz szeregu zmian związanych z wprowadzeniem do obrotu prawnego pojęcia "audiowizualnej usługi medialnej na żądanie", rozumianej jako przekaz telewizyjny na żądanie w wybranym przez odbiorcę miejscu i czasie, projekt ustala nowe zasady między innymi dla reklamy, lokowania produktów oraz ochrony małoletnich w Internecie.

Przekaz handlowy

W ślad za dyrektywą, wprowadza się zbiorcze pojęcie "przekazu handlowego" na określenie reklamy, sponsorowania, telesprzedaży i lokowania produktów. Przekazem handlowym jest przekaz, który służy bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy przedsiębiorców. Z kolei formą przekazu handlowego są obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku, albo tylko dźwięki, towarzyszące lub włączone do audycji.

Implementacja dyrektywy zmienia dotychczasowe rozumienie reklamy. Z jednej strony zakres reklamy zostanie zawężony do przekazów związanych z działalnością gospodarczą i zawodową, wyłączając ze swojego zakresu bezpłatne ogłoszenia dotyczące usług publicznych oraz akcji charytatywnych. Z drugiej jednak, zakres reklamy zostanie rozszerzony na autopromocyjne przekazy pochodzące od dostawców usług medialnych.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.