Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe elementy integracyjne WebSphere

IBM przygotowuje kolejną wersję platformy integracji informacji, która ma ułatwiać porządkowania zasobów danych w przedsiębiorstwach łącząc przeszukiwanie danych, zarządzanie zawartością i technologie wyszukiwania.

Kolejna wersja zestawu WebSphere Information Integrator, o kryptonimie Serrano, ma zawierać udoskonaloną technologię wyszukiwania, wykorzystującą algorytmy przetwarzania języków naturalnych do wyciągania istotnych danych z dokumentów korporacyjnych.

Udoskonalona platforma, planowana na koniec b.r., ma zawierać narzędzia służące do wykrywania potencjalnych powiązań pomiędzy różnymi źródłami danych. I tak, narzędzie te może przeszukiwać np. bazy danych Oracle - zawierające informacje o klientach, bazy danych IBM - zawierające transakcje sprzedaży i wyszukać wzajemne połączenia między nimi, niezwykle przydatne w działalności marketingowej.

Platforma będzie także łączyć mechanizmy zarządzania zawartością, takie jak zdolność do zmiany i wstawiania przypisów w dokumentach, z mechanizmami wyszukiwania. W środowisku przedsiębiorstwa często zachodzi potrzeba współdzielonego tworzenia dokumentów i dysponowania możliwością wyszukania dokumentu i dodania do niego informacji istotnej z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Zainteresowanie technologiami integracji informacji rośnie w miarę powiększania się zasobów danych w przedsiębiorstwach - firmy poszukują sposobów tworzenia skonsolidowanego spojrzenia na dane rozproszone w wielu wewnętrznych i zewnętrznych systemach. Technologie te pozwalają agregować, synchronizować i kwerendować dane fizycznie rozproszone, tak jakby były zgromadzone w jednym repozytorium. Zamiast kopiowania danych do centralnego repozytorium, technologia integracji informacji umożliwia pozostawienie danych u źródła i jednocześnie utworzenie wirtualnie zintegrowanego oglądu, rezydującego w pamięci i pozwalającego na kwerendowanie według potrzeb.

Kluczowym mechanizmem technologii integracji informacji jest zdolność obsługi zarówno strukturalizowanych jak i niestrukturalizowanych źródeł danych. Szacuje się bowiem, że około 85 proc. informacji w przedsiębiorstwach zawartych jest właśnie w dokumentach niestrukturalizowanych, takich jak wiadomości pocztowe, pliki tekstowe itp. Dane strukturalizowane, to te przechowywane zazwyczaj w relacyjnych bazach danych.

Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują wsparcia w technologiach integracji informacji. Oprócz IBM także inne firmy zajmujące się bazami danych i systemami eksploracji danych, m.in. Microsoft i Oracle, interesują się rynkiem integracji informacji.