Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niepoprawni optymiści?

Pentor opublikował wyniki ósmej edycji badania koniunktury internetowej. Tradycyjnie już w tym pomiarze istnieje spory rozziew pomiędzy tym, jak oceniają swoją aktualną sytuację ankietowani przedsiębiorcy, a jakie mają prognozy na przyszłość.

Sierpniowy indeks e-PENBIZ wzrósł w porównaniu z lipcem o ok. 6 punktów (22,4 w porównaniu z 14,7 w lipcu). Swój wzrost zawdzięcza jednak nie tyle poprawie sytuacji, ile wzrostowi wskaźników prognoz we wszystkich badanych firmach. Największy optymizm cechował dostawców technologii internetowych i twórców stron WWW, w tym agencje reklamowe. Wskaźniki ocen zmalały we wszystkich badanych grupach, a wśród dostawców technologii i sklepów internetowych osiągnęły wartości ujemne. Saldo prognoz, podobnie jak w lipcu br., jest wyższe od salda ocen we wszystkich przypadkach.

W porównaniu z lipcem o 9% spadł odsetek firm oceniających sytuację swoją lub działu internetowego jako dobrą (30% w porównaniu z 39% w lipcu). Najlepszą kondycją, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, cieszą się twórcy stron www/agencje reklamowe – 44% z nich ocenia sytuację jako dobrą. Dobrze oceniają swoją sytuację portale (42% firm), jednak w obu grupach liczba firm dobrze oceniających sytuację spadła (odpowiednio o 4 i 2% ). 39% firm przewiduje, że ich sytuacja będzie w przyszłym miesiącu dobra, a 48% - zadowalająca. Największy optymizm wykazują agencje reklamowe - jedynie 4% firm z tej grupy spodziewa się złej sytuacji ekonomicznej. Dla porównania, złej sytuacji obawia się ok. 20% portali i sklepów internetowych.

Wzrósł odsetek firm, które dotknął spadek popytu. Najwyższy, 12-punktowy, odnotowali dostawcy technologii i sklepy internetowe. Niemal połowa firm nie stwierdziła zmian. Prognozy są coraz bardziej optymistyczne, i to wśród prawie wszystkich badanych grup (oprócz portali). Największymi optymistami są dostawcy technologii i twórcy stron WWW (wzrost odpowiednio o 44 i 36%).

W sierpniu br. niemal tyle samo firm zanotowało wzrost, co i spadek wartości transakcji (odpowiednio: 30 i 27%). Najczęściej (w 40% przypadków) wzrost deklarowali twórcy stron internetowych/agencje reklamowe. Najgorsza jest sytuacja sklepów internetowych - z 16% w lipcu do 32% w sierpniu wzrósł odsetek firm, które odnotowały spadek wartości transakcji. Wszystkie firmy przewidują wzrost wartości transakcji w przyszłym miesiącu, przy czym najbardziej optymistycznie nastawieni są dostawcy technologii i twórcy stron/agencje reklamowe (wzrost optymistycznych prognoz odpowiednio o 48 i 40 punktów w porównaniu z lipcem).

Zatrudnienie wzrosło jedynie wśród firm - twórców stron WWW. One też najczęściej przewidują wzrost zatrudnienia – odsetek w tej grupie wzrósł z 20% w lipcu do 40% w bm.

W sierpniu nastąpił ogólny spadek aktywności na stronach WWW badanych firm. Ponad połowa przewiduje jednak, że liczba wizyt na ich stronach wzrośnie. Spadek liczby wizyt przewiduje jedynie 2% firm. Największy optymizm cechuje portale (niemal 75%). Ponadto 61% firm nie przewiduje żadnych zmian w długości trwania wizyt. Wydłużenia czasu wizyt spodziewa się za to połowa firm z grupy portali.

Znacząco spadły wskaźniki inwestycji w oprogramowanie wśród portali (wśród 37% firm).

Pomiar zrealizowano na zlecenie Business Press w dniach 21-29 sierpnia 2001 r. Obejmował on 100 wywiadów na celowej próbie firm, działających w sektorze Internetu. Ankietowane firmy reprezentują cztery kategorie, takie jak: portale, dostawcy Internetu i technologii, sklepy internetowe oraz twórcy stron WWW i agencje reklamowe, po 25 przedstawicieli z każdej. W próbie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa.

e-PENBIZ jest liczony jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi (różnica między % odpowiedzi negatywnych a pozytywnych) na pytania o ogólną sytuację, oceny popytu oraz wartość transakcji. Może przyjmować wartości dodatnie (do +100 punktów) bądź też ujemne (do –100).