Niepoprawni optymiści?

Pentor opublikował wyniki ósmej edycji badania koniunktury internetowej. Tradycyjnie już w tym pomiarze istnieje spory rozziew pomiędzy tym, jak oceniają swoją aktualną sytuację ankietowani przedsiębiorcy, a jakie mają prognozy na przyszłość.

Sierpniowy indeks e-PENBIZ wzrósł w porównaniu z lipcem o ok. 6 punktów (22,4 w porównaniu z 14,7 w lipcu). Swój wzrost zawdzięcza jednak nie tyle poprawie sytuacji, ile wzrostowi wskaźników prognoz we wszystkich badanych firmach. Największy optymizm cechował dostawców technologii internetowych i twórców stron WWW, w tym agencje reklamowe. Wskaźniki ocen zmalały we wszystkich badanych grupach, a wśród dostawców technologii i sklepów internetowych osiągnęły wartości ujemne. Saldo prognoz, podobnie jak w lipcu br., jest wyższe od salda ocen we wszystkich przypadkach.

W porównaniu z lipcem o 9% spadł odsetek firm oceniających sytuację swoją lub działu internetowego jako dobrą (30% w porównaniu z 39% w lipcu). Najlepszą kondycją, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, cieszą się twórcy stron www/agencje reklamowe – 44% z nich ocenia sytuację jako dobrą. Dobrze oceniają swoją sytuację portale (42% firm), jednak w obu grupach liczba firm dobrze oceniających sytuację spadła (odpowiednio o 4 i 2% ). 39% firm przewiduje, że ich sytuacja będzie w przyszłym miesiącu dobra, a 48% - zadowalająca. Największy optymizm wykazują agencje reklamowe - jedynie 4% firm z tej grupy spodziewa się złej sytuacji ekonomicznej. Dla porównania, złej sytuacji obawia się ok. 20% portali i sklepów internetowych.

Wzrósł odsetek firm, które dotknął spadek popytu. Najwyższy, 12-punktowy, odnotowali dostawcy technologii i . Niemal połowa firm nie stwierdziła zmian. Prognozy są coraz bardziej optymistyczne, i to wśród prawie wszystkich badanych grup (oprócz portali). Największymi optymistami są dostawcy technologii i twórcy stron WWW (wzrost odpowiednio o 44 i 36%).

W sierpniu br. niemal tyle samo firm zanotowało wzrost, co i spadek wartości transakcji (odpowiednio: 30 i 27%). Najczęściej (w 40% przypadków) wzrost deklarowali twórcy stron internetowych/agencje reklamowe. Najgorsza jest sytuacja sklepów internetowych - z 16% w lipcu do 32% w sierpniu wzrósł odsetek firm, które odnotowały spadek wartości transakcji. Wszystkie firmy przewidują wzrost wartości transakcji w przyszłym miesiącu, przy czym najbardziej optymistycznie nastawieni są dostawcy technologii i twórcy stron/agencje reklamowe (wzrost optymistycznych prognoz odpowiednio o 48 i 40 punktów w porównaniu z lipcem).

Zatrudnienie wzrosło jedynie wśród firm - twórców stron WWW. One też najczęściej przewidują wzrost zatrudnienia – odsetek w tej grupie wzrósł z 20% w lipcu do 40% w bm.

W sierpniu nastąpił ogólny spadek aktywności na stronach WWW badanych firm. Ponad połowa przewiduje jednak, że liczba wizyt na ich stronach wzrośnie. Spadek liczby wizyt przewiduje jedynie 2% firm. Największy optymizm cechuje portale (niemal 75%). Ponadto 61% firm nie przewiduje żadnych zmian w długości trwania wizyt. Wydłużenia czasu wizyt spodziewa się za to połowa firm z grupy portali.

Znacząco spadły wskaźniki inwestycji w oprogramowanie wśród portali (wśród 37% firm).

Pomiar zrealizowano na zlecenie Business Press w dniach 21-29 sierpnia 2001 r. Obejmował on 100 wywiadów na celowej próbie firm, działających w sektorze Internetu. Ankietowane firmy reprezentują cztery kategorie, takie jak: portale, dostawcy Internetu i technologii, sklepy internetowe oraz twórcy stron WWW i agencje reklamowe, po 25 przedstawicieli z każdej. W próbie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa.

e-PENBIZ jest liczony jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi (różnica między % odpowiedzi negatywnych a pozytywnych) na pytania o ogólną sytuację, oceny popytu oraz wartość transakcji. Może przyjmować wartości dodatnie (do +100 punktów) bądź też ujemne (do –100).