Nadchodzą żniwa Q4...

Pentor opublikował wyniki wrześniowego badania koniunktury internetowej. Po raz pierwszy w tym roku nastąpił wzrost wskaźnika popytu, który wg prognoz ma dalej rosnąć.

W pomiarze uczestniczyło 101 pracowników kierowniczego szczebla firm działających w sektorze e-biznesu. Reprezentują oni firmy czterech kategorii - portale (ogólne i tematyczne), dostawców Internetu i technologii,

oraz twórców stron WWW i agencje reklamowe.

We wrześniu wzrósł odsetek firm oceniających sytuację swoją lub działu internetowego jako dobrą (35% we wrześniu w porównaniu z 30% w sierpniu). Najwięcej, bo aż 50% przedstawicieli firm – dostawców technologii uznało kondycję swojej firmy za dobrą. Nadal dość dobrze wiedzie się twórcom stron WWW i agencjom reklamowym. Różnica między pozytywną a negatywną liczbą ocen wynosi 28 pkt. procentowych. 36% przedstawicieli portali oceniło swoją sytuację jako dobrą, ale pracownicy co piątego z nich uznali sytuację firmy za złą. Najsłabiej wypadły sklepy internetowe. Saldo ocen wśród tych firm osiągnęło poziom ujemny.

Prognozy dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy są umiarkowanie optymistyczne; ogólne saldo wynosi 15 pkt. Połowa spośród badanych portali jest przekonana, iż w przyszłym miesiącu ich sytuacja się poprawi. Podobnego zdania jest 44% badanych agencji reklamowych i twórców stron WWW oraz 42% dostawców technologii. Najmniej optymizmu wykazują przedstawiciele sklepów internetowych. Saldo odpowiedzi wyniosło 0, a poprawy sytuacji oczekuje jedna piąta badanych sklepów.

Po raz pierwszy od początku roku wśród badanych firmach wzrósł (o 20 pkt.) wskaźnik aktualnego popytu. Najostrożniej swoją sytuację oceniają dostawcy technologii – jedynie 23% uważa, że popyt wzrósł i wzrośnie w przyszłym miesiącu. Na zwiększenie popytu liczy natomiast większość portali (56%), agencji reklamowych (48%), e-sklepów (40%). Na poprawę liczy ogółem 42% firm, spadku popytu spodziewa się 14%.

Niemal połowa (44%) wszystkich firm oczekuje też wzrostu wartości transakcji. Najwięksi optymiści rekrutują się spośród przedstawicieli sklepów internetowych i agencji reklamowych (po 52% wskazań). We wrześniu w przypadku blisko jednej trzeciej firm wzrosła wartość zawieranych transakcji. Jedyną grupą firm, która zanotowała spadek, są agencje reklamowe i twórcy stron WWW. Z drugiej strony jest to najbardziej optymistycznie nastawiona grupa firm. Co ciekawe, początku „żniw” nie przewidują w większości dostawcy technologii. 54% przedstawicieli tych firm sądzi, że wartość transakcji nie zmieni się lub zmaleje.

Podobnie jak w poprzednich pomiarach, większość firm nie zanotowała i nie przewiduje zmian, jeśli chodzi o zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych. Podobnie jak w sierpniu br., saldo odpowiedzi było ujemne, co oznacza, że więcej firm odnotowało spadek zdolności firmy do regulowania zobowiązań. Pogorszenie sytuacji odnotowało najwięcej firm w grupie dostawców technologii oraz agencji reklamowych i twórców stron WWW.

Większość firm utrzymała swoje zatrudnienie, jednak ogólne saldo odpowiedzi spadło o 12 pkt., do -10. Najmniej zmian zanotowali i planują dostawcy technologii. Portale będą raczej redukować zatrudnienie (24% odpowiedzi), za to 24% firm - twórców stron WWW i agencji reklamowych deklaruje plany zwiększenia zatrudnienia. Firmy z tej ostatniej grupy najczęściej jednak deklarowały redukcję we wrześniu (28%).

Firmy zanotowały wzrost aktywności na swoich stronach internetowych. Nadal największy wskaźnik odwiedzin mają portale, ale największy wzrost zanotowały sklepy internetowe. W grupie portali znacznie wydłużył się czas spędzany na stronie. Wszystkie firmy są raczej optymistyczne nastawione, jeśli chodzi o przewidywaną aktywność na ich stronach - wskaźnik prognozy przewyższa wskaźnik oceny o ponad 10 pkt. Podobnie jak w ubiegłych pomiarach, najbardziej optymistycznie nastawione są portale i sklepy internetowe.

Wszystkie bez wyjątku grupy firm zmniejszają inwestycje w sprzęt i oprogramowanie.

Ogólny indeks e-PENBIZ nieznacznie spadł (20,1w porównaniu do 22,4 w sierpniu). e-PENBIZ jest liczony jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi (różnica między procentem odpowiedzi negatywnych a pozytywnych) na pytania o ogólną sytuację, oceny popytu i wartość transakcji. Może przyjmować wartości dodatnie (do +100 punktów) bądź ujemne (do -100).

Pentor wykonał pomiar w dniach 18-26 września 2001, stosując technikę ankiety internetowej i wywiadów telefonicznych CATI. Obejmował 101 wywiadów na celowej próbie przedsiębiorstw, działających w sektorze Internetu.