NWZA Netii bez uchwał?

Zarząd Netia Holdings S.A. przedstawił projekty uchwał na NWZA operatora 19 lutego br., a do 18 lutego przedstawi akcjonariuszom także ich rekomendacje.

Do 18 lutego zarząd ma przedstawić akcjonariuszom swoją rekomendację dla poszczególnych uchwał. Dotyczy to m.in. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Netii. Taka rekomendacja, jak również ewentualna sugestia niepodejmowania na NWZA żadnych uchwał zależy od efektów rozmów zarządu z wierzycielami lub faktu przedłużenia się tych rozmów.

Jedna z uchwał przewiduje obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 6 do 1 zł. Oznacza to obniżenie kapitału zakładowego ze 188,5 mln zł do 31,4 mln zł. W myśl uchwały, „wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie zostaną zwrócone żadnemu akcjonariuszowi w jakiejkolwiek formie.” Wcześniejsze obniżenie wartości nominalnej akcji sprawi, że mozłiwa będzie nowa emisja akcji po cenie, „równej co najmniej ich wartości nominalnej”, a więc w myśl polskiego prawa.

Ponadto projekt uchwały przewiduje, że kapitał zakładowy zostanie podniesiony o 600 mln zł, w ramach emisji 600 mln akcji serii H. Telia porozumiała się już z Warburg Pincus co do strategii ratowania Netii. Na propozycję głównych akcjonariuszy muszą tymczasem zgodzić się obligatariusze, którym Netia jest winna 850 mln EUR. Akcje serii H mają objąć obligataruisze Netii według zasad przydziału ustalonych przez zarząd Netii. Po emisji kapitał zakładowy będzie więc wynosił 631,4 mln zł i będzie dzielił się na 631,4 mln akcji.