NASK weryfikuje wnioski o rejestrację domen .eu

NASK będzie pełnił rolę tzw. Government Validation Point, czyli rządowej jednostki wyznaczonej do weryfikacji wniosków o rejestrację domen .eu składanych w EURid w okresie pierwszych 4 miesięcy rejestracji przez polskie podmioty publiczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. (EC No 733/2002) okres ochronny trwający od 7 grudnia 2005 roku do 6 kwietnia 2006 roku umożliwia rejestrację domen z końcówką .eu wyłącznie podmiotom legitymującym się prawem do danej nazwy oraz podmiotom publicznym.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2004 roku zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia rządowej jednostki weryfikującej wnioski podmiotów publicznych dotyczących rejestracji nazw w domenie .eu. Rządowa jednostka weryfikacyjna (Government Validation Point - GVP) to podmiot wyznaczony przez określone państwo członkowskie do weryfikowania wniosków składanych przez podmioty publiczne podczas okresu ochronnego.

Taką rolę w Polsce spełnia właśnie NASK, na mocy umowy zawartej 6 grudnia 2005 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, który kieruje działem administracji rządowej "informatyzacja".

Weryfikacja wniosków dotyczących rejestracji domen .eu składanych przez podmioty publiczne w EURid odbywa się zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską w dokumencie "eu. Launch Guidelines for Member States". Ma ona na celu sprawdzenie, czy jednostka składająca wniosek istnieje, czy jest podmiotem publicznym i czy reprezentująca ją osoba jest uprawniona do składania podpisów.

Jakie podmioty są zaliczane do publicznych, szczegółowe informacje na temat procedury i dokumentów wymaganych w procesie weryfikacji znajdują się na stronie internetowej gvp.pl.