NASK kupił VPN

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa przejmuje pozostającą w upadłości VPN Service, jedną ze spółek wchodzących niegdyś w skład imperium Elektrimu z czasów Barbary Lundberg.

Elektrim kupił VPN Service (85% udziałów) w kwietniu 2000 r. za 10 mln zł. Spółka zajmowała się integracją sieci komputerowych, usługami dostępowymi, telefonią VoIP. Pod koniec istnienia VPN Service, Elektrim posiadał w spółce 98% udziałów. Niemal równo w dwa lat od przejęcia przez Elektrim, VPN Service złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Pozostającą w upadłości VPN Service 28 sierpnia br. nabył NASK. JBR przejął prawa, należności i wierzytelności lub roszczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wynikające z przejętych umów oraz majątek rzeczowy upadłej spółki. Własnością NASK stały się znaki towarowe, prawa autorskie i wszelka inna własność intelektualna VPN Service.

NASK przejął także zobowiązania związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, wynikające z umów wiążących VPN Service w upadłości z podmiotami, które były jej kontrahentami w dniu 28 sierpnia 2002r. NASK nie przejął długów spółki. Z dniem podpisania aktu notarialnego pracownicy VPN stali się pracownikami NASK.