Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NASK kupił VPN

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa przejmuje pozostającą w upadłości VPN Service, jedną ze spółek wchodzących niegdyś w skład imperium Elektrimu z czasów Barbary Lundberg.

Elektrim kupił VPN Service (85% udziałów) w kwietniu 2000 r. za 10 mln zł. Spółka zajmowała się integracją sieci komputerowych, usługami dostępowymi, telefonią VoIP. Pod koniec istnienia VPN Service, Elektrim posiadał w spółce 98% udziałów. Niemal równo w dwa lat od przejęcia przez Elektrim, VPN Service złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Pozostającą w upadłości VPN Service 28 sierpnia br. nabył NASK. JBR przejął prawa, należności i wierzytelności lub roszczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wynikające z przejętych umów oraz majątek rzeczowy upadłej spółki. Własnością NASK stały się znaki towarowe, prawa autorskie i wszelka inna własność intelektualna VPN Service.

NASK przejął także zobowiązania związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, wynikające z umów wiążących VPN Service w upadłości z podmiotami, które były jej kontrahentami w dniu 28 sierpnia 2002r. NASK nie przejął długów spółki. Z dniem podpisania aktu notarialnego pracownicy VPN stali się pracownikami NASK.