Modelowe rozliczenia Plusa i TP S.A.

Prezes URT wydał decyzję w sprawie zmiany umowy pomiędzy Polkomtelem i TP SA w zakresie rozliczeń między operatorami. Wcześniej urząd regulacyjny wydał podobną decyzję w sprawie umowy TP S.A. i PTC.

Prezes URT podjął decyzję o zmianie warunków umowy przychylając się do wniosku Polkomtela. Decyzja dotyczy ustalenia zasad rozliczeń w zakresie połączeń krajowych inicjowanych w sieci Plus GSM i zakańczanych w sieci TP SA, tranzytowanych przez sieć TP S.A. do innych krajowych operatorów stacjonarnych sieci lokalnych oraz kierowanych z sieci Polkomtela do sieci przywoławczych (z wyłączeniem usług w systemie CPP), sieci teleinformatycznych (0-20), sieci Komertel oraz Usług Specjalnych i Usług Abonenckich.

Obydwaj operatorzy nie byli zgodni co do definiowania poszczególnych rodzajów połączeń. W decyzji URT przyjęto definicje określone we wcześniej ogłoszonym stanowisku urzędu w sprawie modelu i stawek rozliczeń miedzyoperatorskich, z sierpnia br. Podobną decyzję URT wydał już w przypadku umowy TP S.A. z Polska Telefonią Cyfrową.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Antymonopolowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.