MSWiA rozpoczyna walkę z wykluczeniem cyfrowym

Resort rozpoczął bowiem nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 r. Budżet Działania 8.3 na lata 2007- 2013 wynosi aż 364,4 mln euro, z tego na ten rok przypada 31,3 mln euro.

W ramach działania 8.3 wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie do 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych. Wnioskodawcami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania mogą składać się z następujących elementów:

* koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez trzy lata) oraz związane z tym: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę; przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu;

* dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z jednostką samorządu terytorialnego, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania;

* promocja projektu na obszarze objętym projektem.

Formularze i dokumenty przydatne do złożenia wniosków, szczegółowe informacje dotyczące naboru projektów oraz poszczególnych Osi Programów Operacyjnych znajdują się na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.