Krauze wyprzedaje akcje Prokomu

Zarząd Prokom Software poinformował, że w dniach 19-20 września Prokom Investmens, spółka zależna od Ryszarda Krauze, zbył 560 tys. akcji Prokom Software po cenie 99 zł za sztukę. Firma nie poinformowała, kto został nowym ich posiadaczem.

W ten sposób Prokom Investments i Ryszard Krauze w ramach transakcji o wartości 55,44 mln zł zmniejszyli swoje udziały w kapitale zakładowym giełdowej spółki Prokom Software. Prokom Investments jest spółką powiązaną z Prokom Software poprzez ponad 20 proc. udział w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

W wyniku sprzedaży akcji, Ryszard Krauze wraz z Prokom Investments, posiada łącznie 4 803 778 akcji Prokom Software, co stanowi 35,68 proc. kapitału zakładowego oraz 5 284 258 głosów. Uprawnia to do sprawowania 37,2 % głosów na walnym zgromadzeniu. Dotychczas Ryszard Krauze i Prokom Investments posiadali 5 363 778 akcji, co uprawniało do 41,15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.