Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Krauze wyprzedaje akcje Prokomu

Zarząd Prokom Software poinformował, że w dniach 19-20 września Prokom Investmens, spółka zależna od Ryszarda Krauze, zbył 560 tys. akcji Prokom Software po cenie 99 zł za sztukę. Firma nie poinformowała, kto został nowym ich posiadaczem.

W ten sposób Prokom Investments i Ryszard Krauze w ramach transakcji o wartości 55,44 mln zł zmniejszyli swoje udziały w kapitale zakładowym giełdowej spółki Prokom Software. Prokom Investments jest spółką powiązaną z Prokom Software poprzez ponad 20 proc. udział w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

W wyniku sprzedaży akcji, Ryszard Krauze wraz z Prokom Investments, posiada łącznie 4 803 778 akcji Prokom Software, co stanowi 35,68 proc. kapitału zakładowego oraz 5 284 258 głosów. Uprawnia to do sprawowania 37,2 % głosów na walnym zgromadzeniu. Dotychczas Ryszard Krauze i Prokom Investments posiadali 5 363 778 akcji, co uprawniało do 41,15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.