Kongres Technologiczny w Warszawie

W Warszawie, pod patronatem premiera Leszka Millera, miał miejsce pierwszy Kongres Technologiczny. Głównymi organizatorami były firmy Polkomtel oraz Intel, a zawołaniem przewodnim: optymalizacja inwestycji firm w technologię.

Patronatem objął Kongres premier Miller, zaś gościem specjalnym był prezes Intela - głównego sponsora Kongresu - Paul Otellini. Podczas kongresu reprezentowane ponadto były firmy HP, IBM, Microsoft, Nokia oraz Samsung, partnerzy przedsięwzięcia. Głównym tematem seminariów i prezentacji produktowych miało być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najnowocześniejsze technologie mogą zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i jak prowadzić optymalne inwestycje w infrastrukturę technologiczną. Dlatego też większość wystąpień skrzyła się ujętymi procentowo szacunkami redukcji kosztów poszczególnych aspektów działalności firm, jakie mają one uzyskać po zastosowaniu konkretnych rozwiązań, tudzież upowszechnieniu optymistycznych informacji na temat rynkowych perspektyw nowych i najnowocześniejszych technologii. Do udziału firmy zaprosiły więc swoich obecnych i potencjalnych klientów - wedle informacji organizatorów przedstawicieli łącznie 2000 firm z różnych branż.

Polkomtel przedstawił m.in. propozycje związane z usługami konwergentnymi, oraz procedury pomagające klientom biznesowym zarządzać kosztami telekomunikacyjnymi. Przedstawiciele Intela zaprezentowali z kolei prognozę rozwoju komputerów przenośnych, szczególnie ze względu na zapotrzebowanie pozostających nieustannie w ruchu przedstawicieli grupy business professionalists. HP przygotowało m.in. prezentację rozwiązań związanych z e-learningiem. Microsoft - na przykładzie portalu samorządowego Wrota Małopolski - projektowanie i budowanie e-administracji w oparciu o platformę .Net. Nokia przedstawiła rozwiązanie "Mobilny Sprzedawca", dedykowane przedstawicielom handlowym. Z kolei Samsung skupił się na prezentacji systemów lokalizacyjnych, telemetrii, czyli technologiach dzięki którym rzeczywiście telefon komórkowy przestał i przestaje być narzędziem służącym jedynie do komunikacji głosowej. Warto, po tym wyliczeniu dodać, że jednym z częściej poruszanych w kuluarach tematów była wśród gości kwestia tego, czy Kongres stanie się imprezą cykliczną, czy organizatorom wystarczy "pary" na powtórzenie wystawnej imprezy za rok.

Z lawiny niezwykle ciekawych informacji, nasi korespondenci postanowili wyłowić i przedstawić prezentację Aleksandra Kwiatkowkiego, partnera zarządzającego w IBM Business Consulting Services, poświęconą efektywności działania w obliczu transformacji i restrukturyzacji firmy. Mówca podzielił wystąpienie na opis czynników wymuszających transformację firm oraz opis działań podejmowanych przez firmy, ujęty w badaniach m.in. EIU i Gartner Group.

Najsilniejsze bodźce do przeprowadzania zmian wypływają z działań innych graczy rynkowych: przy czym na globalizację działalności największy wpływ ma istniejąca konkurencja, podczas gdy na unowocześnienie biznesu, czyli uczynienie go e-biznesowym - pojawiający się nowi uczestnicy. Wprowadzenie nowych technologii pozwolić ma przede wszystkim - wobec realnej już horyzontalności oferty - na zebranie i dysponowanie większą liczbą danych na temat klienta, przy tym samym poziomie dostępu do klienta.

Sposób prowadzenia procesu transformacji przez firmy przedstawiają badania zrealizowane przez EIU. Badaniem objęto przedstawicieli kierownictwa firm z USA, Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii, spółek o różnej wielkości, reprezentujących różne branże. Do czynników wymuszających zmianę w firmie najczęściej - jakże zdrowo brzmi to z punktu widzenia teorii ekonomii - ankietowani zaliczali intensywność konkurencji (63%), daleko częściej niż oczekiwania akcjonariuszy (53%) i klientów (44%), czy prozaiczną konieczność redukcji kosztów (33%). W zdefiniowanych przez respondentów kierunkach poprawy efektywności ankietowani wskazywali najczęściej innowacyjność (51%), orientację na klienta (47%), poprawę efektywności operacyjnej (44%), a także niemal równie często działania konsolidacyjne: fuzje oraz alianse i partnerstwa. Znaczny procent odpowiedzi (każdy respondent podawał 3 kierunki) przypadł także działaniom w zakresie marketingu i technologii (41%), co w połączeniu innowacyjnością nadaje kierunkom technologicznej strategii poprawy efektywności poważną wagę.

Poniekąd wyjaśnieniem technologicznego ukierunkowania zmian są wyniki ankiety w zakresie oceny wsparcia jakie uzyskiwane jest w spółkach ze strony systemów IT. Przede wszystkim, połowa ankietowanych wyraziła opinię, że uzyskuje niedostateczne korzyści wobec związanych z pozyskaniem i utrzymaniem systemu kosztów. Odpowiednio 63% i 62% było niezadowolonych z dostępności danych i elastyczności systemu. 54% wskazywało ponadto na integrację działów i raportowanie jako słabe strony swoich systemów informatycznych.

Konieczność zmian utrudnia z kolei w ujęciu przedstawiciela IBM m.in. budżetowanie, które jako metoda nie wytrzymuje warunków działania wymuszających elastyczność. Firmy innowacyjne i osiągające sukcesy odchodzą od corocznego procesu budżetowania, który powoduje na przykład niechciane zachowania. Alternatywą jest mechanizm oparty na prognozach kroczących.

Dobrze rozpoznanym zjawiskiem jest brak powiązania strategii z rzeczywistością - według niektórych cytowanych opinii, w 70% przypadków realizacja strategii jest problemem, poniżej 10% strategii właściwie sformułowanych jest właściwie realizowanych. W związku z faktem, że każda firma posiada własne cele i priorytety, konieczne i pożądane jest powiązanie wskaźników oceny działalności ze strategią.

W ujęciu ogólnym więc, w oparciu o deklaracje przebadanych firm - liderów, w procesie zmiany zalecane jest zintegrowane, całościowe podejście, wyznaczenie jasnego kierunku. W zakresie pomiaru wykonania założeń m.in. przekłada się to na stosowanie wskaźników zbilansowanych i unikanie "przeładowania wskaźnikami", rezygnacji z budżetowania i zapewnienia spójności zarządzania firmą oraz procesów decyzyjnych w odniesieniu do procesów organizacji, integracji celów i wskaźników z systemem nagród dla pracowników w płaszczyźnie procesów ludzkich oraz usprawnienia przechowywania danych i ich udostępniania poprzez zastosowanie technologii internetowych w ramach zarządzania informacją i sprawozdawczości.