Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejna kara dla TP

Decyzją UOKiK Telekomunikacja Polska ma zapłacić 20 mln zł kary za uchylanie się od zawierania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami internetu. Operator zapowiada odwołanie.

"Odmowa zawarcia umowy o wzajemnych rozliczeniach przez operatora o dominującej pozycji na rynku znacząco pogarsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty funkcjonujące na rynku oraz podmioty wchodzące na ten rynek. Co więcej, brak umów o rozliczeniach powoduje, że operatorzy ISP nie otrzymują żadnej korzyści finansowej za ruch generowany na własne numery dostępowe (0-20) w sieci Telekomunikacji Polskiej" - uzasadnia decyzję prezes UOKiK.

"Będziemy odwoływać się od decyzji i rygoru jej natychmiastowej wykonalności. TP SA nie może przecież odpowiadać za luki w polskim prawie. Odpowiednie rozporządzenia regulujące zasady łączenia sieci i umów międzyoperatorskich wydano niecały miesiąc temu. Jeszcze 31 grudnia 2003 r. TP SA przedstawiła UOKiK ramową ofertę którą będzie stanowić podstawę do zawierania umów z niezależnymi operatorami" - mówi Barbara Górska, rzecznik TP.

UOKiK podważa jednak argumenty TP SA, twierdząc, że brak aktów wykonawczych nie mógł stanowić przeszkody w zawieraniu umów z operatorami. „Rozporządzenie określa bowiem najbardziej pożądane zasady rozliczeń międzyoperatorskich, tymczasem TP SA uchyla się od jakichkolwiek rozliczeń z dostawcami usług internetowych” - utrzymuje Prezes UOKiK. Po odwołaniu TP sprawa trafi do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ciągu ostatnich lat TP skutecznie oprotestowała większość z nałożonych przez Prezesa UOKiK kar.

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych obowiązuje dopiero od 8 grudnia 2003 r. Dokument ten określa m.in. ogólne warunki rozliczeń międzyoperatorskich łączonych sieci czy budowy punktów styku, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków firm mających status operatora o znaczącej pozycji rynkowej. W tej chwili trudno jest ocenić jak te regulacje wpłyną na rynek telekomunikacyjny. Nie wydaje się aby mogły np. zrewolucjonizować krajobraz polskiego rynku internetowego. Pomogą z pewnością mniejszym operatorom i mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności (spadku cen połączeń dial up). Daleko przesadzone są natomiast prognozy Ministerstwa Infrastruktury, które w ocenie skutków przyjętych regulacji przewidywało wzrost zatrudnienia w branży telekomunikacyjnej, automatyczne obniżenie cen usług czy dynamiczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.