Jakie są nowe kryteria oceny wniosków POIG 8.1?

Wydaje się, że jednym z najważniejszych kryteriów oceny wniosków dla PARP będzie to, czy produkt działał będzie także poza granicami naszego kraju.

Wnioski na najbliższą rundę działania 8.1 składać będzie można od 30 lipca. Nowy konkurs przyniesie ze sobą nowe kryteria oceny wniosków. Wczoraj pisaliśmy, jakie kryteria wybraliby przedstawiciele branży internetowej.

Dziś dostałem z PARP informację o tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę przez ekspertów oceniających wnioski. Ekspertami oceniającymi projekty są specjaliści z branży IT rekrutowani na podstawie ogłoszenia PARP. Czego wymaga się od eksperta? # Wyższe wykształcenie; udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie specjalizacji; wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej; pisemna rekomendacja instytucji lub organizacji w której był zatrudniony.

A więc, kryteriami merytorycznymi fakultatywnymi w ramach Działania 8.1 PO IG w konkursie w 2010 r. będą:

* Przychody inne niż ze świadczenia e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu;

* E-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorów krajowych jak i zagranicznych;

* Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;

* Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku;

* Współczynnik Efektywności Ekonomicznej "EE".

Czy z każdej z wymienionych kategorii będzie można zdobyć tą samą pulę punktów? Tego się z PARP nie dowiedziałem.

Na podstawie powyższych kryteriów eksperci ocenią projekt, wystawiając mu liczbę punktów. Liczba punktów zostanie potem pomnożona przez wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji.

Jak będzie wyliczany wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji?

EE = 0,3*ROS + 0,7*ROI gdzie

ROS - Wskaźnik rentowności na sprzedaży

ROI - Wskaźnik rentowności inwestycji