Internet prawem chroniony

Głównym celem ustawy, zgodnej z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej, jest ochrona konsumenta. Ma on prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od chwili otrzymania, bez podania przyczyny. Realizacja zamówienia musi zaś nastąpić w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

Wirtualny sklep ma obowiązek przedstawić na swój temat szczegółowe informacje i ostateczną cenę, jaką musi zapłacić klient, poinformować o koszcie i terminie dostawy oraz prawie do reklamacji. Nie ma jednak w tekście ustawy wzmianki o sankcjach karnych za złamanie poszczególnych zapisów.

Z kolei w ramach działań rządowych stworzono Międzyresortowy Zespół ds. Handlu Metodami Elektronicznymi, który przedstawił „Program prac legislacyjnych rządu w zakresie handlu metodami elektronicznymi na lata 2000-2002” Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów 11 lipca 2000 r. Koordynowaniem prac dotyczących gospodarki elektronicznej zajmuje się Zespół ds. Gospodarki Elektronicznej.

Również w dokumencie ePolska cele punktu dotyczącego gospodarki elektronicznej brzmią ambitnie, choć nieco ogólnikowo. Znajdujemy tu m.in. życzenia „wprowadzenia niezbędnych regulacji prawnych, zgodnych ze standardami europejskimi, zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego stopnia niezawodności w obrocie elektronicznym, zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej, zwiększenia zaufania społeczeństwa do handlu elektronicznego, zwiększenia znaczenia polskiego przemysłu teleinformatycznego i komunikacyjnego w gospodarce światowej, usprawnienia systemu zamówień publicznych poprzez zastosowanie sieci teleinformatycznych”.

Dla rozwoju zarówno bankowości elektronicznej, jak i e-commerce wydaje się niezbędne uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym.

Międzyresortowy zespół kierowany przez ministra gospodarki Wojciecha Katnera jeszcze rok temu przewidywał sfinalizowanie prac nad ustawą o podpisie elektronicznym do końca 2000 r. Tymczasem prace w parlamencie nie zostały ukończone do dzisiaj. Przewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Rozpatrzenia Projektów Ustawy o Podpisie Elektronicznym jest poseł Karol Działoszyński.

Według projektu poselskiego Krajowy Urząd Certyfikacji, podległy Ministerstwu Łączności, miałby przyznawać uprawnienia ośrodkom komercyjnym, które z kolei miałyby prawo do autoryzowania certyfikatów, wystawianych przez osoby fizyczne i prawne. Według koncepcji MSWiA jedynym organem uprawnionym do autoryzacji certyfikatów jest samo ministerstwo.