Internet Group składa wniosek o upadłość układową

Zarząd spółki Internet Group złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Krok ten ma przyczyny formalne i został uzgodniony z głównym wierzycielem spółki, którym jest BRE Bank SA.

Informacja prasowa wysłana przez Internet Group:

Po wypowiedzeniu 5 sierpnia 2010 r. przez BRE Bank SA umowy kredytowej Zarząd Internet Group S.A, w związku z brzmieniem art. 21 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2003 r.) był zobligowany do złożenia w ciągu 14 dni wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu.

W tym czasie Zarząd Internet Group prowadził rozmowy z przedstawicielami Banku, których celem było ustalenie możliwych scenariuszy rozwiązania sytuacji. Zarówno wypowiedzenie umów, jak też złożenie dzisiejszego wniosku nie wpływają na działalność operacyjną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Internet Group, ani na ich warunki współpracy z klientami i kontrahentami.

W sytuacji, gdy Bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia złożenie wniosku jest powinnością Zarządu. Mam jednak przekonanie, mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach, toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami Banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu, który zapewni rozwój Internet Group i jej spółek zależnych i umożliwi pełne zaspokojenie Banku. Wierzę, że zmiana nastawienia Banku oraz intensywność rozmów, które wreszcie nabrały oczekiwanego przez nas tempa, utrzyma się i wspólnie doprowadzimy do korzystnych rozstrzygnięć - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group.

- W obecnej sytuacji nasze spółki zależne działają w niezmienionym trybie. Zarówno nam, jak i Bankowi zależy na ich bezpieczeństwie i rozwoju - dodaje Prezes Wojciechowski.

"Bank nie wyklucza zawarcia układu, który umożliwiłby spłatę całości zobowiązań Internet Group. Wspólnie z Zarządem spółki uznaliśmy, że postępowanie układowe będzie odpowiednią formułą do realizacji tego celu" - powiedział Michał Popiołek, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine BRE Bank SA.

- Bazując na nowych propozycjach przedstawionych przez spółkę po wypowiedzeniu umów przez Bank oraz pewnych założeniach z wcześniejszych propozycji spółki można mieć nadzieję, że Zarządowi Internet Group uda się przedstawić taką propozycję układową, która będzie korzystna dla wszystkich stron. Ponieważ nasze rozmowy są bardzo intensywne, nie wykluczam, że możliwe byłoby także zawarcie porozumienia nawet przed ogłoszeniem wyroku przez Sąd - dodaje Michał Popiołek.