Internet Group: powoli wychodzimy na prostą

"Pozytywna decyzja Sądu Rejestrowego m. in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki otwiera drogę do kontynuowania restrukturyzacji finansowej Internet Group S.A" - zapewniają przedstawiciele Spółki. Umożliwić ma m. in. finalizowanie rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Spółka Internet Group poinformowała o pozytywnej decyzji Sądu Rejestrowego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r., zatwierdzające zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2010 r.

Uchwały podjęte wówczas przez NWZ Internet Group S.A. dotyczyły przede wszystkim:

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej do 19,2 mln zł, które nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 1,20 zł, oraz przyznania prawa do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2010 roku;

- upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, w ciągu trzech kolejnych lat, o kwotę nie większą niż 29,52 mln zł, wraz z ograniczeniem bądź wyłączeniem prawa poboru, jednak za zgodą i pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki.

Plan naprawczy, który został uchwalony na styczniowym Walnym Zgromadzeniu pomóc ma Internet Group w odzyskaniu płynności finansowej i redukcji zadłużenia. Z raportu podsumowującego pierwsze trzy kwartały ub.r. grupy wynikało, że zobowiązania bieżące przewyższały aktywa obrotowe spółki o ponad 113 mln zł, z czego ponad 96 mln zł stanowiło zadłużenie wobec BRE Banku. W połowie stycznia podpisano z BRE Bankiem umowę o restruktyryzacji zadłużenia (na mocy której nastąpić ma konwersja krótkookresowego zadłużenia bieżącego na długookresowe).

O problemach związanych z zadłużeniem CR Media, spółki zależnej Internet Group wobec m. in. Grupy o2, Fotki, ARBOinteractive pisaliśmy w grudniu 2009 r. (CR Media Consulting spłaca dłużników). Przedstawiciele IG zapewniali wówczas, że są w kontakcie ze wszystkimi partnerami i że finalizowane są rozmowy związane z ustalaniem zasad spłaty długu. Tymczasem klienci ograniczają współpracę z CR Media, lub - nauczeni przykrym doświadczeniem - decydują się na model przedpłat, który jest dodatkowym problemem w sprawnym funkcjonowaniu Internet Group. Na początku stycznia z pełnienia funkcji I wiceprezesa spółki zrezygnował Piotr Gaweł.

Zdaniem przedstawicieli Internet Group postanowienie Sądu jest bardzo ważnym momentem dla całej Grupy kapitałowej.

Postanowienie Sądu otwiera drogę do dokapitalizowania spółki i kontynuowania programu rekonstrukcji kapitałowej. Umożliwia jednocześnie realizację wszystkich założeń prowadzących do przemodelowania Grupy oraz wprowadzenia jej z powrotem na ścieżkę wzrostu. Decyzja Sądu oznacza również możliwość finalizowania przez Zarząd rozmów z Inwestorami, którzy od pewnego czasu wykazywali aktywne zainteresowanie nabyciem walorów Internet Group w ramach warunkowego podwyższenia kapitału (emisja akcji serii H) bądź podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, które planujemy przeprowadzić w najbliższym czasie - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. Po wycofaniu się z rozmów Media SKOK, który był najpoważniejszym potencjalnym inwestorem, nie wiadomo jednak, jakie inne spółki zainteresowane są parnerstwem z Internet Group.

Innymi uchwałami NWZ zatwierdzonymi obecnym postanowieniem Sądu dokonano również zmian w Statucie spółki, które mają na celu inkorporowanie do treści Statutu zasad wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, jak również z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Źródła: Internet Group, Media i Marketing