Interia kwestionuje szacunki CR Media

Potrzebne jest znormalizowanie rynku monitorowania udziałów w torcie reklamowym - stanowczo twierdził Jacek Pasławski, prezes Interii na konferencji z okazji ogłoszenia wyników finansowych portalu za trzeci kwartał. Jego zdaniem prognoza udziałów poszczególnych podmiotów od CR Media zbyt rażąco mija się z prawdą w przypadku Interii. Zdaniem prezesa Pasławskiego CR Media zgubiło ponad 6 mln zł przychodów z reklamy, jakie w tym roku już wpłynęły i z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na konto spółki.

- To co jest publikowane na temat udziałów poszczególnych podmiotów w tym rynku to bardziej wyniki widzi-misię poszczególnych firm. Odbiegają od danych rzeczywistych - podkreślił Jacek Pasławski na konferencji z okazji ogłoszenia wyników spółki za trzeci kwartał br.

Prezes Interii odniósł się do prognozy CR Media Consulting, którą na łamach naszego serwisu Internet Standard umieściliśmy 11 października w wiadomości pt. "Podział tortu reklamowego 2005".

Interia kwestionuje szacunki CR Media

Jacek Pasławski dowodził, że szacunki dotyczące udziału Interii w rynku reklamowym są zaniżone.

- Zarówno IAB jak i CR Media oceniają, że rynek reklamy internetowej będzie miał w tym roku wartość około 120 mln zł. Interia zgadza się z tą prognozą.

Pierwsze trzy kwartały w ubiegłym roku stanowiły dla Interii 66% całorocznych przychodów. Zdaniem prezesa Interii w pozostałych mediach jest podobnie. Można wnosić, że od 1 stycznia br. do końca trzeciego kwartału na reklamę internetową wydano 79 mln zł. - Według CR Media po trzech kwartałach powinniśmy zarobić w gotówce 5,148 mln zł, a w całym roku niecałe 8 mln zł.

Interia kwestionuje szacunki CR Media

-Wykonaliśmy audyt naszych przychodów reklamowych w gotówce. Poprosiliśmy też o wykazanie tych przychodów barterowych, które nie są barterami madialnymi. (Interia miała w tym roku kilka takich barterów - za samochody, komputery i techniczne urządzenia znajdujące się w serwerowni - przypis redakcji). Z audytu wynika, że wysokość przychodów z tytułu sprzedaży reklamy internetowej osiągnięta na podstawie innej niż umowa barterowa wyniosła 8 mln 70 tys. zł. Wysokość przychodów z tytułu sprzedaży reklamy internetowej osiągniętych na podstawie umowy barterowej, zgodnie z którą usługi reklamowe są wymienione na towary lub usługi inne niż usługi reklamowe, wyniosły w badanym okresie 1 mln 99 tys. zł. Suma tych dwóch kwot to 9,169 mln zł po trzech kwartałach bieżącego roku.

Jeśli uwzględnić tę formę barterów niemedialnych, na co nalegał Jacek Pasławski, udział Interii w rynku rekamowym wynosiłby nie 6,5%, jak oszacował CR Media, lecz 11,58%.

Interia kwestionuje szacunki CR Media

Aby utrzymać taki udział w całym roku 2005, Interia powinna uzyskać 13,89 mln zł. Jacek Pasławski jest przekonany, że takie przychody uda się w tym roku uzyskać, a być może nawet przekroczyć.

Interia kwestionuje szacunki CR Media

Prezes Interii nie szczędził gorzkich słów pod adresem CR Media Consulting. Zaznaczył, że CR Media nie ma dostępu do właściwych danych i nigdy w tej sprawie nie podjęła rozmów z Interią, nie posiada odpowiednich narzędzi do oceny rynku. Błąd CR Media w ocenie wpływów z reklamy internetowej spółki Interia według wyliczeń Interii wyniósł ponad 6 mln zł.

Prezes nie krytykował wprost szacunków IAB. Można jednak uznać, że jego zarzuty w stosunku do sposobów szacowania udziałów w rynku poszczególnych podmiotów odnoszą się jednakowo do CR Media jak i IAB.

O rozbieżnościach tych szacunków pisaliśmy w artykule "Tort reklamowy nierówno krojony".

W wystąpieniu prezesa Interii można znaleźć jednen słabszy punkt. Nie ma powodu, by negując szacunki udziałów poszczególnych podmiotów w torcie reklamowym przyjmować, że wartość całego rynku reklamy internetowej rzeczywiście będzie miała wartość prognozowaną przez CR Media oraz IAB, mianowicie około 120 mln. Nie jest jasne, na jakich danych są oparte te szacunki.

Odpowiedź Rafała Oracza w imieniu zarządu CR Media Consulting S.A.

W odpowiedzi na zawarte w prezentacji z dnia 3.11.2005 sugestie prezesa Interii Jacka Pasławskiego, co do nierzetelności danych zawartych w raportach na temat rynku internetowego oświadczamy co następuje:

1. Pan Prezes Pasławski wykazuje charakterystyczną dla grupy Broker FM skłonność do krytykowania danych niekorzystnych dla siebie i pomijania milczeniem danych dla siebie korzystnych. Wielkość całego rynku z naszych estymacji jest bowiem korzystna dla Interii przy założeniu postulowanej przez p. Pasławskiego wielkości sprzedaży, ponieważ daje większy udział reprezentowanemu przez niego portalowi. Jak się wydaje, z tego powodu fakt ten nie jest szczególnie uwypuklany, choć jednocześnie nie przeszkadza to p. Pasławskiemu nazywać raport CR Media Consulting "stekiem bzdur".

2. Przy okazji każdej prezentacji i publikacji CR Media Consulting zaznacza, iż w estymacjach nie uwzględnia się danych na temat barterów - ani mediowych, ani niemediowych, jak również przychodów reklamowych ale związanych z umowami na e-commerce, ponieważ są to pieniądze funkcjonujące poza standardowymi budżetami reklamowymi i jako takie bardzo są trudne do oszacowania.

3. Dane prezentowane przez CR Media Consulting były potwierdzane w poprzednich latach przez niezależną i reprezentującą szerokie grono firm działających w branży reklamy internetowej organizację - IAB. Oznacza to, że Interia nie zgadza się nie tylko z CR Media, ale również z większością innych graczy na tym rynku, ale tylko CR Media stało się obiektem ataku p. Pacławskiego

4. CR Media, prognozując wielkość rynku na początku roku, zawsze dopuszcza możliwość weryfikacji danych w granicach 10% pod wpływem wniosków płynących z obserwacji trendów w wydatkach reklamowych na internet. Możemy więc potwierdzić, że III i IV kwartał tego roku, wydatki te w sposób istotny odbiegają od dotyczasowej sezonowości i dynamiki rynku, prognozowanej na podstawie danych z lat ubiegłych. Rynek - szacowany według metodologii przyjętej przez CR Media Consulting - może więc osiągnąć wielkość ok. 130-132 mln złotych. Tego typu weryfikacja, jest jednak standardowym działaniem w przypadku firm zajmujących się prognozami finasowymi i nie widzimy podstaw do histerycznej krytyki ze strony Interii całego raportu, który przez większość specjalistów uważany jest za jedno z niewielu miarodajnych źródeł informacji o rynku internetowym.

Odpowiedź Mariusza Kuziaka, dyrektora marketingi Interia.pl w imieniu zarządu Interia.pl S.A.

W nawiązaniu do oświadczenia p. Rafała Oracza, wystosowanego w imieniu Zarządu CR Media Consulting, oraz wypowiedzi przedstawicieli tej firmy dla mediów, chciałbym wyjaśnić, iż problem różnicy w oszacowaniu udziału rynkowego Interia.pl nie dotyczy odmiennego podejścia do kwestii barterów medialnych czy przychodów z działalności e-commerce. Właśnie przy takim sposobie prezentowania rynku jaki obrała sobie CR Media Consulting, oszacowanie udziału rynkowego INTERIA.PL jest błędne.

Przedstawione na konferencji prasowej wyliczenia Interia.pl oparte są na kwotach potwierdzonych audytem, nie uwzględniających barterów medialnych firmy ani jej przychodów z działalności e-commerce (co sugerują wypowiedzi przedstawicieli CR Media). Co więcej, nawet przy założeniu większej wartości całego rynku, różnica pomiędzy oszacowaniami CR Media Consulting a rzeczywistym udziałem rynkowym Interia.pl wynosi kilkadziesiąt procent, co odpowiada ponad 5 mln złotych przychodów gotówkowych portalu.

Podsumowując raz jeszcze - przychody Interia.pl po trzech kwartałach 2005 roku wyniosły odpowiednio: przychody reklamowe 19 029 tys. zł, zaudytowane przychody reklamowe bez barterów medialnych 9 169 tys. zł, przychody z e-commerce 2 701 tys. zł.

Fakt, iż estymacje CR Media (i praktycznie w całości powielających te opracowania raportów branżowej organizacji IAB) należą do najczęściej cytowanych, nie oznacza jednocześnie, iż są one poprawne - raczej, że są jedynymi ogólnodostępnymi danymi na temat rynku reklamy internetowej.

***

W wiadomości umieściliśmy zdjęcia slajdów prezentowanych na dzisiejszej konferencji.

Zachęcamy do lektury wywiadu z Jackiem Pasławskim, prezesem zarządu Interii o sposobach szacowania udziałów w rynku reklamy internetowej oraz propozycjach jego uporządkowania.

Aktualizacja: 08 listopada 2005 09:53

W ramce pod oświadczeniem Rafała Oracza w imieniu zarządu CR Media Consulting SA umieściliśmy odpowiedź Mariusza Kuziaka, dyrektor marketingu Interia.pl w imieniu zarządu tego portalu.

Aktualizacja: 04 listopada 2005 19:16

Umieściliśmy odpowiedź zarządu CR Media Consulting SA na sugestie prezesa Interii Jacka Pasławskiego, co do nierzetelności danych zawartych w raportach na temat rynku internetowego.