Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infovide w europejskim projekcie

Spółka Infovide bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym ICONS (Intelligent CONtent Management System – system inteligentnego zarządzania treścią). Program realizowany jest w ramach programu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) będącego piątą częścią Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, którego koordynatorem jest firma Rodan Systems. W skład konsorcjum obok Infovide, wchodzą również: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Centro di Ingegneria Economica e Sociale z Włoch, firma SchlumbergerSema z Belgii, Dziewiąty Uniwersytet "Dauphine" w Paryżu i Uniwersytet Ulsterski (Irlandia Północna).

Celem projektu ICONS jest zbudowanie opartego na wiedzy systemu zarządzania multimedialną informacją pochodzącą z rozproszonych i heterogenicznych źródeł danych. W projekcie ICONS zostaną wykorzystane wyniki najnowszych badań naukowych z tej dziedziny.

Projekt obejmuje trzy główne etapy. Pierwszy z nich to etap badań teoretycznych, w którym ocenia się możliwość zastosowania rezultatów badań naukowych w dziedzinie informatyki i dziedzinach pokrewnych w komercyjnych systemach zarządzania wiedzą. W drugim etapie powstanie prototyp gotowego do wykorzystania systemu zarządzania informacją. W trzecim natomiast - zostanie opracowana metodyka pozwalająca na wdrażania systemów klasy ICONS oraz wykonane rozwiązanie pilotażowe - pierwsze praktyczne zastosowanie wyników projektu.

Będzie nim powszechnie dostępny internetowy "Portal Dobrych Praktyk Dla Krajów Stowarzyszonych" z UE wspierający prace instytucji wykorzystujących i zarządzających pieniędzmi pochodzącymi z europejskich funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA i SAPARD.

Infovide bierze udział we wszystkich trzech etapach projektu, między innymi ocenia możliwości zastosowania w projekcie istniejących standardów procesów informacyjnych i informatycznych.

"Pod uwagę brane są obecnie standardy z rodziny ISO 82x (wspierające testowanie), standard UML (wspierający modelowanie na etapie projektowania systemów) oraz proces RUP (ułatwiający zarządzanie projektem informatycznym). Ponadto Infovide doradza w wyborze i ocenie dostępnych technologii i gotowych rozwiązań w zakresie serwerów aplikacyjnych i "zwykłych" systemów zarządzania zawartością, które mogą być zastosowane przy budowie prototypu ICONS" – powiedział Sebastian Lisek, kierownik projektu po stronie Infovide.

W drugim etapie projektu Infovide będzie uczestniczyła przy tworzeniu projektu prototypu ICONS oraz jego testach.