Hoga.pl lekko do góry

Zarząd katowickiego portalu poinformował o wynikach finansowych spółki w pierwszym kwartale tego roku.

We wspomnianym okresie firma Hoga.pl S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 1,736 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do przychodów uzyskanych w pierwszym kwartale ubiegłego roku i stanowi 16,5% opublikowanej prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2003, wynoszącej 10,5 mln zł.

Sprzedaż produktów i usług w I kwartale 2003 r. była wyższa o 43,2% w porównaniu z I kwartałem 2002 r. W tym samym okresie spółka odnotowała także spadek kosztów sprzedanych produktów i usług o 30,1%.

Struktura sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2003 r. przedstawiała się następująco: 78,6% stanowiła sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, 16,8% - sprzedaż produktów i usług informatycznych oraz internetowych, 4,6% sprzedaż usług reklamowych.

Wzrost przychodów i spadek kosztów działalności spowodował, że spółka wypracowała zysk ze sprzedaży brutto na poziomie 112 tys. zł. Po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu (niższych o 21,3% w stosunku do I kwartału 2002 r.) oraz uzyskaniu przychodów finansowych w wysokości 41 tys. zł pierwszy kwartał 2003 r. spółka zakończyła stratą netto w wysokości 377 tys. zł, niższą o 42,27% w porównaniu z I kwartałem 2002 r.

Według zarządu Hoga.pl, w pierwszym kwartale 2003 r. działalność spółki była skoncentrowana na sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania dla sektora MSP oraz jednostek budżetowych oraz pozyskiwaniu kolejnych kontraktów na świadczenie usług internetowych i informatycznych. Spółka kontynuowała działania zmierzające do podpisania nowych umów w zakresie wdrażania autorskich rozwiązań informatycznych tj.: elektronicznego systemu obiegu dokumentów wykorzystującego technologię podpisu elektronicznego, Biuletynu Informacji Publicznej dla jednostek administracji publicznej oraz systemów typu Intranet i Extranet.

Zarząd Hoga.pl S.A. twierdzi, że realne jest zakończenie roku 2003 dodatnim wynikiem finansowym.