Grupa Onet podsumowuje wyniki za 2003 rok

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Onet.pl zatwierdzone zostały sprawozdania z działalności spółki za rok ubiegły. Zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Onet.pl z siedzibą w Warszawie przyjęło raport zamknięcia 2003 roku zyskiem netto wynoszącym 2 437 tys. zł. Z kolei WZA Grupy Onet z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdziło raport o stracie w wysokości 13 884 tys. zł za rok ubiegły.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Onet.pl miało miejsce wczoraj. Akcjonariusze spółki (z siedzibą w Warszawie) zatwierdzili bilans, w którym po stronie aktywów i pasywów znalazła się kwota 108 656 tys. zł. Z kolei walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki z siedzibą w Nowym Sączu przyjęło bilans z sumą 68 117 tys. (po stronie aktywów i pasywów)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć bilansowy zysk netto za rok obrotowy 2003 w wysokości 2 437 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Członkowie zarządu Grupy Onet.pl otrzymali absolutorium za wykonanie obowiązków w roku ubiegłym.