Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grant na portal rozwojowy

Tarnowska spółka EMCom uzyskała grant Banku Światowego na realizację Polskiego Portalu Rozwojowego.

Polski Portal Rozwojowy jest projektem w ramach programu Banku Światowego Global Development Gateway. Celem portalu jest ułatwianie współdziałania administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Projekty w ramach tego programu są realizowane w 41 krajach świata. „Naszą intencją jest głębokie zorientowanie portalu na zagadnienia związane z eGovernment, zdalnym nauczaniem (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy). Portal powinien być także narzędziem umożliwiającym współpracę różnych instytucji, organizacji i środowisk zaangażowanych w proces kreowania zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych poprzez stosowanie elektronicznych mediów” – mówi Krzysztof Głomb, prezes EMCom.

Wykonanie fazy planistycznej, która była przedmiotem oceny Banku Światowego, koordynowała Infovide. W jej trakcie zaprojektowano strukturę techniczną i organizacyjną portalu. „Stworzone zostały formalne podstawy funkcjonowania portalu, przekazanego następnie do realizacji firmie EMCom. Powstał prototyp portalu, pozyskano partnerów, którzy wspierać będą jego rozwój w warstwie informacyjnej, technicznej oraz finansowej” - mówi Borys Czerniejewski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide.

Audyt projektu przeprowadziła BDO Polska. „Polska przedstawiła jedną z najmocniejszych strategii technologicznych i doskonale uruchomiony prototyp portalu” - powiedziała Elena Midori, koordynatorka projektu z Banku Światowego

Twórcy PPR pozyskali także oficjalne poparcie Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Badań Naukowych. Partnerami informacyjnymi, działającymi w grupie roboczej ds. definiowania zawartości informacyjnej portalu, są m.in.: Bank Światowy, Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, BusinessPress i Doskomp.

EMCom jest spółką utworzoną przez giełdowego integratora - Emax i wydawcę prasy samorządowej Municipium S.A. EMCom stworzyła jak dotąd portal samorządowy Infoport.pl.