Google i Uniwersytet Warszawski uruchamiają Digital Economy Lab

Uniwersytet Warszawski i Google ogłosiły powołanie interdyscyplinarnego ośrodka Digital Economy Lab (DELab), który będzie prowadzić działania mające na celu wzmocnienie wykorzystania nowych technologii w społeczeństwie i gospodarce. DELab powstał dzięki grantowi w wysokości 1 mln USD przekazanemu przez firmę Google i jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Informacja prasowa: Google

Między światem nauki a światem biznesu jest jeszcze wiele barier, które trzeba przełamać. To przede wszystkim bariery natury mentalnej. Ostatnio jednak ta obawa przed współpracą obu środowisk jest coraz mniejsza. Powstanie DELab-u jest tego najlepszym dowodem. Przedsiębiorcy i naukowcy muszą być partnerami, bo ich współpraca – ze wsparciem administracji – jest z korzyścią dla wszystkich. Zaangażowanie biznesu w badania i rozwój również jest coraz większe – już teraz 37 proc. pieniędzy przeznaczonych na ten obszar pochodzi od sektora prywatnego. Żeby dogonić Europę, dużo nam jeszcze brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze. – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DELab jest ośrodkiem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania nad przemianami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i opracowującym gotowe rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania DELab będą realizowane dwa programy:

• Inteligenta gospodarka – program poświęcony całościowemu wzmocnieniu wykorzystania nowych technologii w gospodarce. Jego celem jest wspieranie innowacyjności polskich firm oraz podnoszenie ich zdolności adaptacyjnych

w warunkach globalnej konkurencji;

• Miejsca pracy i kompetencje przyszłości – program poświęcony przemianom, jakie pod wpływem rozwoju technologii zachodzą na rynku pracy. Celem jest rozwijanie umiejętności i rozwiązań edukacyjnych potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości, a także identyfikowanie koniecznych reform strukturalnych

i przemian instytucjonalnych oraz wspierania rozwoju polityk publicznych w tym zakresie.

W 2014 r. podjęte zostaną również działania zmierzające do stworzenia i uruchomienia programu nakierowanego na wspieranie przedsiębiorczości na UW. W 2014 r.

DELab postawiło sobie za cel pozyskanie także kolejnych partnerów i kolejnych źródeł finansowania. Na czele DELab stoi Komitet Sterujący, którego przewodniczącym jest

prof. Anna Giza-Poleszczuk, a dyrektorem naukowym jest dr Dominik Batorski z ICM.

Technologie cyfrowe w coraz większym stopniu wpływają na gospodarkę, ale również na życie i procesy społeczne. Efekty tych zmian nie są jednak takie same na całym świecie – zależą od charakterystyki gospodarczej danego państwa lub regionu, cech danego społeczeństwa. Rozumienie tego wpływu i przewidywanie jego skutków jest ważne zarówno dla firm i dla instytucji, jak i dla uczelni. Wspólny projekt lidera w innowacyjnych przedsięwzięciach cyfrowych oraz najlepszego badawczego uniwersytetu w Polsce – o uznanej pozycji w dziedzinie badań społecznych i ekonomicznych, oraz o poważnej wiedzy o regionie Europy Środkowej – jest czymś zupełnie naturalnym. Rozpoczynamy od gospodarki, ale interesujemy się też pokrewnymi zagadnieniami – politykami publicznymi, zmianami społecznymi. DELab ma się rozwijać, a finansowy wkład Google stanowić zachętę do inwestowania w takie badania zarówno instytucji prywatnych, jak i publicznych. Ten projekt to dowód na to, że współpraca uczelni i korporacji potrafi dobrze się układać także w Polsce. – mówi profesor Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Internet i nowe technologie są motorem napędowym gospodarki i mają ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Google, pragnąc aktywnie wspierać polskich przedsiębiorców, angażuje się w projekty mające na celu podnoszenie zdolności adaptacyjnych firm w obliczu rozwoju nowych technologii, globalizacji konkurencji i nowych modeli biznesowych. Obserwując przemiany zachodzące w nowoczesnej gospodarce, chcemy także odpowiedzieć na pytanie, jak rozwijać umiejętności, które stają się niezbędne dla zawodów przyszłości. Wiemy jak ogromne znaczenie dla powyższych zagadnień mają badania naukowe, dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć działania Uniwersytetu Warszawskiego, doceniając potencjał badawczy i rozwojowy tej uczelni. Oprócz faktu, że Google jako firma wyrasta z uczelni, z UW łączy nas też podobne spojrzenie na naukę, jako podstawę długoterminowych korzyści gospodarczych i społecznych. - powiedział dr Nicklas Lundblad, Director of Public Policy and Government Relations EMEA w Google.

Siła DELab ma polegać na jego interdyscyplinarności. Ośrodek tworzą wydziały Uniwersytetu Warszawskiego cieszące się najlepszą międzynarodową opinią. Absolwenci i studenci wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki są laureatami najbardziej prestiżowych konkursów informatycznych na świecie, a ICM został uznany za czwartą najważniejszą w Europie i trzynastą na świecie jednostkę badawczą.

DELab rozpoczęło oficjalnie działalność dzisiaj, a jego siedziba mieści się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). Wartość inwestycji Google w DELab wyniosła

1 mln USD. Docelowo działania w nim prowadzone mogą być podstawą tworzenia polityk publicznych, rozwiązań edukacyjnych oraz nowych produktów, usług i modeli biznesowych.