Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Firmy o bankowości elektronicznej

I-Metria zbadała wykorzystanie przez polskie firmy z sektora MSP bankowości elektronicznej. Wyniki zebrano w raporcie „Internet banking B2B”.

Zdaniem analityków I-Metrii bankowość elektroniczna „na obecnym etapie rozwoju okazuje się produktem niemasowym, skierowanym przede wszystkim do większych podmiotów tego sektora, ale jest ważnym elementem ich obsługi przez banki”.

Większość banków oferuje home banking rozwijając równocześnie kanał internetowy. Jednak dwukrotnie więcej klientów korporacyjnych korzysta z home bankingu (24,3% badanych firm) niż z rozwiązania poprzez WWW (12,6% badanych firm). Wynika to zapewne z faktu, że usługi home bankingu znajdują się w ofercie banków znacznie dłużej niż bankowość internetowa. Ponadto klienci korporacyjni postrzegają home banking jako bardziej bezpieczny i całkowicie wystarczający.

Mimo, iż 82% obecnych klientów usługi home bankingu akceptuje ideę bankowości internetowej przez WWW, to poziom satysfakcji z usług bankowości elektronicznej jest wyższy wśród klientów home bankingu, niż klientów korzystających w ostatnim czasie z platformy WWW.

Część banków nie jest przygotowana technicznie do obsługi elektronicznej wszystkich swoich klientów biznesowych (np. jednym z problemów jest brak scentralizowanego systemu informatycznego), więc nie informuje o tej części oferty. W efekcie połowa badanych firm nie wiedziała, czy ich bank posiada w swojej ofercie jakąś formę bankowości elektronicznej. 33% firm korzystających z Internetu otrzymało ofertę dostępu przez Internet do rachunku w banku, ale prawie połowa (46%) deklarowała, że nie otrzymała takiej oferty od swojego banku. 63% respondentów zadeklarowało, że byliby zainteresowani uzyskaniem dostępu do rachunku przez Internet, gdyby ich bank zaoferował im taką opcje.

56% firm korzystających z bankowości elektronicznej wchodząc na stronę WWW swojego banku nie zapoznało się z ofertą prezentowaną na serwisie internetowym banku. Zrobiło to 36% badanych. 42% badanych firm jest zainteresowanych założeniem konta na platformie WWW. 38% firm deklarowało, że nie jest zainteresowanych taką formą usługi finansowej.

Wśród czynników branych pod uwagę przez klientów korporacyjnych zainteresowanych założeniem konta z dostępem przez Internet najczęściej wymieniane były: „bezpieczeństwo” (42%), „poziom opłat i prowizji” (34%) oraz „funkcjonalność strony internetowej banku” (28%). Dopiero na czwartym miejscu respondenci wymieniali „poziom oprocentowania” – 23%. Jako czynniki zniechęcające wymieniano przede wszystkim „bezpieczeństwo” – 32%, „drogi i powolny dostęp do Internetu” – 11% oraz dla 7% była to „niska funkcjonalność stron banków”.

Badanie zostało przeprowadzone trójetapowo: desk research (celem ustalenie strategii dla kanału internetowego banków polskich i zagranicznych), wywiady eksperckie (poświęcone wdrażaniu bankowości elektronicznej) oraz badanie ilościowe na grupie 341 przedsiębiorstw różnych branż, zatrudniających do 250 pracowników, z dostępem do Internetu. 40% polskich podmiotów z sektora MSP korzysta z Internetu. 62% z nich wykorzystuje Internet do kontaktu z klientami, 29% - do komunikacji z partnerami, 13% - do komunikacji z pracownikami, 68% - do wyszukiwania informacji. 38% firm określiło swój stosunek do bankowości elektronicznej, 25% - raczej pozytywny, neutralny – 17%, raczej negatywny – 6,5%, a zdecydowanie negatywny – 1,2%, trudno powiedzieć 11,7%.