Europa za 10 lat - Internet 30 Mb/s dla wszystkich?

Komisja Europejska opublikowała Agendę Cyfrową - plan działań mających na celu pobudzenie koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za realizację Agendy Cyfrowej, powiedziała: "Na pierwszym planie rewolucji cyfrowej musimy postawić interes obywateli i przedsiębiorców europejskich i w ten sposób optymalnie wykorzystać potencjał zawarty w technologiach informacyjno-komunikacyjnych tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego".

Jedna strategia - siedem celów

Przedstawiona przez Komisję strategia wskazuje siedem głównych obszarów działania, w tym m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji oraz zapewnienie znacznie szybszego dostępu do Sieci.

Brak ujednoliconego rynku cyfrowego w Europie uwidacznia się dziś tym, że liczba legalnych pobrań plików muzycznych z Sieci jest w Unii Europejskiej czterokrotnie niższa niż w Stanach Zjednoczonych. A to, jak powiedziała Kroes, sytuacja nie do zaakceptowania. Komisja chce znieść fragmentację rynku i otworzyć dostęp do legalnych treści w Internecie uproszczając proces udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych.

Internet dla wszystkich

Zgodnie z tymi założeniami, w 2020 r. wszyscy mieszkańcy państw członkowskich UE powinni mieć zapewniony dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a w połowie gospodarstw domowych powinny funkcjonować łącza o szybkości co najmniej 100 Mb/s.

Aby tego dokonać "Komisja zbada, między innymi, w jaki sposób przyciągać inwestycje w łącza szerokopasmowe dzięki mechanizmom wsparcia jakości kredytowej, a także przedstawi wytyczne dotyczące pobudzania inwestycji w sieci światłowodowe" - czytamy w oficjalnym komunikacie KE, zamieszczonym na stronie europa.eu.

Zwalczyć cyfrowe wykluczenie

KE w ramach Agendy Cyfrowej chce również - przy "całkowitym zaangażowaniu państw członkowskich, sektora TIK i innych kluczowych podmiotów gospodarczych" - zwiększyć nakłady na badania naukowe i rozwój oraz zapewnić Europejczykom możliwość poprawy ich umiejętności informatycznych.

Obecnie ponad połowa mieszkańców Unii (ok. 250 milionów osób) korzysta z Internetu na co dzień, ale aż 30 procent populacji Europy nigdy nie korzystało z tego medium. "Każdy obywatel, starszy i młodszy, niezależnie od swojej pozycji społecznej, ma prawo do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dobie epoki cyfrowej, ponieważ usługi handlowe, publiczne, socjalne i zdrowotne, a także edukacja i życie polityczne są w coraz większym stopniu przenoszone do sieci" - podkreśla Komisja.

Aby zwiększyć zaufanie obywateli do wspomnianych cyfrowych usług, państwa członkowskie UE mają podejmować lepiej skoordynowane działania w walce z cyberprzestępczością oraz wzmocnić przepisy o ochronie danych osobowych.