Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Europa za 10 lat - Internet 30 Mb/s dla wszystkich?

Komisja Europejska opublikowała Agendę Cyfrową - plan działań mających na celu pobudzenie koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za realizację Agendy Cyfrowej, powiedziała: "Na pierwszym planie rewolucji cyfrowej musimy postawić interes obywateli i przedsiębiorców europejskich i w ten sposób optymalnie wykorzystać potencjał zawarty w technologiach informacyjno-komunikacyjnych tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego".

Jedna strategia - siedem celów

Przedstawiona przez Komisję strategia wskazuje siedem głównych obszarów działania, w tym m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji oraz zapewnienie znacznie szybszego dostępu do Sieci.

Brak ujednoliconego rynku cyfrowego w Europie uwidacznia się dziś tym, że liczba legalnych pobrań plików muzycznych z Sieci jest w Unii Europejskiej czterokrotnie niższa niż w Stanach Zjednoczonych. A to, jak powiedziała Kroes, sytuacja nie do zaakceptowania. Komisja chce znieść fragmentację rynku i otworzyć dostęp do legalnych treści w Internecie uproszczając proces udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych.

Internet dla wszystkich

Zgodnie z tymi założeniami, w 2020 r. wszyscy mieszkańcy państw członkowskich UE powinni mieć zapewniony dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a w połowie gospodarstw domowych powinny funkcjonować łącza o szybkości co najmniej 100 Mb/s.

Aby tego dokonać "Komisja zbada, między innymi, w jaki sposób przyciągać inwestycje w łącza szerokopasmowe dzięki mechanizmom wsparcia jakości kredytowej, a także przedstawi wytyczne dotyczące pobudzania inwestycji w sieci światłowodowe" - czytamy w oficjalnym komunikacie KE, zamieszczonym na stronie europa.eu.

Zwalczyć cyfrowe wykluczenie

KE w ramach Agendy Cyfrowej chce również - przy "całkowitym zaangażowaniu państw członkowskich, sektora TIK i innych kluczowych podmiotów gospodarczych" - zwiększyć nakłady na badania naukowe i rozwój oraz zapewnić Europejczykom możliwość poprawy ich umiejętności informatycznych.

Obecnie ponad połowa mieszkańców Unii (ok. 250 milionów osób) korzysta z Internetu na co dzień, ale aż 30 procent populacji Europy nigdy nie korzystało z tego medium. "Każdy obywatel, starszy i młodszy, niezależnie od swojej pozycji społecznej, ma prawo do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dobie epoki cyfrowej, ponieważ usługi handlowe, publiczne, socjalne i zdrowotne, a także edukacja i życie polityczne są w coraz większym stopniu przenoszone do sieci" - podkreśla Komisja.

Aby zwiększyć zaufanie obywateli do wspomnianych cyfrowych usług, państwa członkowskie UE mają podejmować lepiej skoordynowane działania w walce z cyberprzestępczością oraz wzmocnić przepisy o ochronie danych osobowych.