Empik odwołuje się od decyzji UOKiK

Empik odwołuje się od decyzji UOKiK

Zarzuty proceduralne

Naruszenie prawa Spółki do czynnego udziału w postępowaniu i informowania o przebiegu postępowania, między innymi poprzez:

1. Niepodjęcie przez Urząd jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji ze Spółką w zakresie ewentualnej odmiennej oceny rynku oraz brak jakiejkolwiek informacji o stwierdzonych potencjalnych zagrożeniach dla konkurencji (tzw. competition concerns).

2. Brak informacji o istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków Spółki i pozbawienie Spółki możliwości przeprowadzenia

z Urzędem jakiejkolwiek dyskusji, w tym o ewentualnej decyzji warunkowej.

3. Permanentny brak dostępności Prezes UOKiK oraz utrudniony kontakt z kompetentnymi pracownikami Urzędu - kilkutygodniowe na wyznaczenie terminu spotkania w sprawie przebiegu postępowania.

Empik odwołuje się od decyzji UOKiK
4. Doręczenie do EMF postanowienia o włączeniu kolejnych materiałów do postępowania dowodowego oraz odpowiedzi na pismo złożone przez Spółkę w trakcie postępowania w terminie jednego tygodnia po wydaniu decyzji.

Rażące naruszenie zasad postępowania dowodowego, między innymi poprzez:

1. Wykorzystanie ankiet jako głównego dowodu - wątpliwa reprezentatywność przeprowadzonej próby ankietowej, całkowicie niewłaściwa metodologia oraz tendencyjny sposób doboru adresatów, pytań i oczekiwanych danych.

2. Ankiety przygotowane i użyte przez Urząd mogą być przydatne w badaniach opinii społecznej, ale w żadnym wypadku nie do określania wartości rynku oraz udziałów poszczególnych podmiotów w rynku.

3. Brak weryfikacji informacji przedstawionych w ankietach na podstawie sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub niezależnych opinii.

4. Dokonanie ustaleń na podstawie materiału dowodowego (ankiet) nie włączonego do akt postępowania - do akt zostało włączone jedynie kilkadziesiąt z 1100 ankiet, które zdaniem Urzędu były fundamentem negatywnego rozstrzygnięcia.

5. W uzasadnieniu decyzji znajduje się cała masa ogólnikowych, generalnych i nie popartych dowodami stwierdzeń i wniosków.

Nieuzasadnione i wielokrotne przedłużanie zakończenia postępowania - siedem miesięcy zamiast dwóch przewidzianych Ustawą:

Spółka 18 razy udzielała odpowiedzi na przygotowane z góry (uzupełniano jedynie datę) wydruki z dodatkowymi pytaniami dosyłane pojedynczo i bez żadnego związku

z poprzednimi, co jednoznacznie miało na celu proceduralne "sztuczne" przedłużanie terminu wydania decyzji.

Powyższe działania Urzędu, z punktu widzenia przedsiębiorców, a zwłaszcza spółek giełdowych, mogą skutecznie blokować wdrożenie oraz realizację strategii i rozwój firm. Urząd, blokując wnioskodawcom dostęp do informacji o kierunkach rozwoju postępowania i możliwych rozstrzygnięciach, nie daje szansy przedsiębiorstwom na ewentualną szybszą weryfikację strategii, co może zarówno same spółki jak i ich akcjonariuszy narazić na wymierne straty.$

Trzeba przyznać, że argumenty grupy Empik są dość mocne, jednak pytanie jak ustosunkuje się do tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Postaramy się już wkrótce uzyskać odpowiedź na to pytanie.