Elektrim przegłosowany

Obligatariusze Elektrimu przystali w głosowaniu na propozycje zarządu spółki.

Uczestniczący w głosowaniu obligatariusze Elektrimu posiadający prawo do 85% wartości papierów holdingu (377,8 mln EUR) przyjęli jednogłośnie uchwałę o restrukturyzacji jego zadłużenia. Porozumienie dotyczy obligacji wymiennych Elektrimu wyemitowanych w kwocie 440 mln EUR, o terminie zapadalności przypadającym na 2004 rok.

Obligacje zostaną skonwertowane na papiery serii A o wartości nominalnej 352 mln EUR i serii B - 88 mln EUR. W ramach pierwszej płatności Elektrim obejmie za 100 mln EUR od wierzycieli obligacje serii A o wartości 75 mln EUR, z kolei BRE Bank wykupi wszystkie obligacje serii B za 100 mln EUR. Do 15 grudnia br. Elektrim powinien za kolejne 100 mln EUR wykupić obligacje serii A o wartości nominalnej 85,1 mln EUR. Wykup pozostałych obligacji serii A nastąpi po sprzedaniu przez Elektrim 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacja (ET), nie później niż do połowy 2004 roku.

Zabezpieczenie zrestrukturyzowanych obligacji stanowią najcenniejsze udziały Elektrimu w ET i ZE PAK.