E-zakupy mało popularne wśród MSP

Firma badawcza Polish Market Review (PMR) przeprowadziła badanie dotyczące poziomu informatyzacji i wykorzystania Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Mimo, że w porównaniu z poprzednimi latami liczba firm z dostępem do Internetu znacznie wzrosła, nie przekłada się to zwiększenie zakupów przez Sieć.

Wyniki badania wskazują, że dostęp do Internetu jest wśród polskich MSP dość powszechny. Posiada go 88,5% badanych firm wyposażonych w komputery, czyli około 80% ankietowanych przedsiębiorstw. Jak wskazują dane z wcześniejszych badań prowadzonych przez PMR, duża część tego wzrostu dokonała się w latach 2000-2001, a w roku bieżącym MSP z dostępem do Internetu przybyło niewiele. Z danych PMR wynika także, że trend wzrostowy powinien być kontynuowany w roku przyszłym. Spośród firm, które nie posiadają jeszcze dostępu do Internetu około połowa planuje uzyskanie go w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Badanie wykazało zależność między posiadaniem dostępu do Sieci a wielkością firmy. Im większe były zatrudnienie i przychody firmy, tym częściej posiadała ona dostęp do Internetu. Uogólniając jednak, nawet w małych, zatrudniających około 10 osób firmach odsetek posiadających dostęp był relatywnie wysoki, a w firmach średnich, o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób, osiągnął on 100%.

Zdecydowana większość ankietowanych MSP nie kupuje żadnych produktów lub usług przez Internet. Dokonywanie zakupów on-line deklaruje tylko 7,7% badanych. Oznacza to, że liczba firm dokonujących zakupów produktów lub usług przez Internet pozostaje cały czas na podobnym, lub nawet niższym poziomie niż w roku 2000.

Z deklaracji ankietowanych wynika, że w przyszłym roku można spodziewać się znacznego wzrostu liczby firm dokonujących zakupów w Internecie. 15,3% z ogółu badanych firm zadeklarowało (odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej tak”) zamiar kupowania w Internecie. Oznaczałoby to 100% wzrost liczby kupujących w ciągu najbliższego roku. Analitycy PMR oceniają jednak, że można liczyć na wzrost co najwyżej kilkunastoprocentowy.

Firmy, które już robią internetowe zakupy, w większości (81%) planują je kontynuować w przyszłości. Wśród firm, które dotąd nie wykorzystywały Internetu do kupowania towarów lub usług, odsetek planujących kupowanie w Sieci w ciągu najbliższego roku jest znacznie niższy i wynosi 12%.

Z badania wynika, że w nadchodzącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej poprzez Sieć kupowane będą materiały biurowe, oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Około połowy respondentów planuje właśnie zakup materiałów biurowych lub oprogramowania, a jedna trzecia ma zamiar nabyć tą drogą sposób sprzęt komputerowy. Jedna czwarta respondentów planuje zakup usług hotelarskich lub turystycznych, a niecałe 19% firm – zakup materiałów budowlanych lub remontowych.