Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-zakupy mało popularne wśród MSP

Firma badawcza Polish Market Review (PMR) przeprowadziła badanie dotyczące poziomu informatyzacji i wykorzystania Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Mimo, że w porównaniu z poprzednimi latami liczba firm z dostępem do Internetu znacznie wzrosła, nie przekłada się to zwiększenie zakupów przez Sieć.

Wyniki badania wskazują, że dostęp do Internetu jest wśród polskich MSP dość powszechny. Posiada go 88,5% badanych firm wyposażonych w komputery, czyli około 80% ankietowanych przedsiębiorstw. Jak wskazują dane z wcześniejszych badań prowadzonych przez PMR, duża część tego wzrostu dokonała się w latach 2000-2001, a w roku bieżącym MSP z dostępem do Internetu przybyło niewiele. Z danych PMR wynika także, że trend wzrostowy powinien być kontynuowany w roku przyszłym. Spośród firm, które nie posiadają jeszcze dostępu do Internetu około połowa planuje uzyskanie go w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Badanie wykazało zależność między posiadaniem dostępu do Sieci a wielkością firmy. Im większe były zatrudnienie i przychody firmy, tym częściej posiadała ona dostęp do Internetu. Uogólniając jednak, nawet w małych, zatrudniających około 10 osób firmach odsetek posiadających dostęp był relatywnie wysoki, a w firmach średnich, o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób, osiągnął on 100%.

Zdecydowana większość ankietowanych MSP nie kupuje żadnych produktów lub usług przez Internet. Dokonywanie zakupów on-line deklaruje tylko 7,7% badanych. Oznacza to, że liczba firm dokonujących zakupów produktów lub usług przez Internet pozostaje cały czas na podobnym, lub nawet niższym poziomie niż w roku 2000.

Z deklaracji ankietowanych wynika, że w przyszłym roku można spodziewać się znacznego wzrostu liczby firm dokonujących zakupów w Internecie. 15,3% z ogółu badanych firm zadeklarowało (odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej tak”) zamiar kupowania w Internecie. Oznaczałoby to 100% wzrost liczby kupujących w ciągu najbliższego roku. Analitycy PMR oceniają jednak, że można liczyć na wzrost co najwyżej kilkunastoprocentowy.

Firmy, które już robią internetowe zakupy, w większości (81%) planują je kontynuować w przyszłości. Wśród firm, które dotąd nie wykorzystywały Internetu do kupowania towarów lub usług, odsetek planujących kupowanie w Sieci w ciągu najbliższego roku jest znacznie niższy i wynosi 12%.

Z badania wynika, że w nadchodzącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej poprzez Sieć kupowane będą materiały biurowe, oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Około połowy respondentów planuje właśnie zakup materiałów biurowych lub oprogramowania, a jedna trzecia ma zamiar nabyć tą drogą sposób sprzęt komputerowy. Jedna czwarta respondentów planuje zakup usług hotelarskich lub turystycznych, a niecałe 19% firm – zakup materiałów budowlanych lub remontowych.