Dotacje unijne na e-biznes wg nowych zasad

O zdobyciu dofinansowania w ramach POIG Działanie 8.1 decydować będzie nie kolejność zgłoszeń ale jakość projektu. Do podziału jest 300 mln zł, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 proc. całej inwestycji.

Dotacje unijne na e-biznes wg nowych zasad
Przez 2 miesiące: od 30 lipca do 30 września 2010 r. trwać będzie następna runda składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do rozdania jest 300 mln zł. Będzie to ostatnia tura w tym roku.

Szansę na dotację w tym działaniu mają projekty, których celem jest świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

W przeciwieństwie do poprzednich edycji, w tej turze obowiązywać będą inne zasady przyjmowania i oceniania wniosków. Nauczeni doświadczeniem urzędnicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowali, że nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, ale jakość projektu.

Przypomnę, że w poprzedniej rundzie kwota dofinansowania na innowacyjne projekty e-biznesu (233 mln zł) wyczerpała się w ciągu dwóch pierwszych dni, co obok nieprecyzyjnych i mylących komunikatów PARP, wywołało duże oburzenie wśród przedsiębiorców. O październikowych wydarzeniach pisaliśmy na łamach Internet Standard.

Wnioski w ramach zapowiadanej obecnie edycji POIG 8.1 składać będzie można przez 2 miesiące drogą elektroniczną (przedsiębiorcy posiadający bezpieczny podpis elektroniczny nie będą nawet musieli wysyłać papierowej wersji wniosku). Zmieniła się maksymalna wielkość dotacji: teraz będzie to 700 tys. zł i nie więcej niż 70 proc. łącznej wartości inwestycji (80 proc. dla młodych przedsiębiorców, do 27. roku życia).

Co ważne o przyznaniu dofinansowania decydować będzie jakość projektu. PARP będzie brał pod uwagę m.in. potencjalną zyskowność e-biznesu, szanse jego utrzymania się na rynku czy np. rodzaj wdrożonych rozwiązań technicznych. O tym jakie kryteria braliby pod uwagę przedstawiciele branży pisaliśmy w tekście "POIG 8.1: wnioski oceni matematyka" .

Nowe kryteria oceny merytorycznej wniosków POIG 8.1

- Przychody inne niż ze świadczenia e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu.

- E-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorów krajowych jak i zagranicznych.

- Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

- Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku.

- Współczynnik Efektywności Ekonomicznej "EE".

Nowością jest również ocenianie wniosków od strony merytorycznej przez rekrutowanych przez PARP ekspertów branży IT.

Dla zainteresowanych dotacjami przedsiębiorców PARP organizuje cykl specjalnych spotkań informacyjnych. Pierwsze z nich odbędzie się 20 lipca, a następne 17 sierpnia i 14 września 2010 r. Przewidziana jest także transmisja on-line na stronie Agencji.

Jak było w roku 2009?

W 2009 r. w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznano dofinansowanie dla 1139 wniosków na łączną kwotę 740 049 787,17 zł. Odbyły się trzy rundy składania wniosków. Najwięcej zatwierdzonych wniosków przypadło na województwo mazowieckie, a także wielkopolskie i dolnośląskie. Najmniej aktywni w zakresie pozyskiwania dofinansowania byli internetowi przedsiębiorcy z województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego.

Na co szczególnie trzeba uważać przy składaniu wniosku? Jakie błędy najczęściej popełniali wnioskodawcy starający się o dofinansowanie?

Kwestię tę należy rozpatrywać w dwóch obszarach: oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków. W tej pierwszej w 2009 r. pojawiały się m.in. niespójności pomiędzy różnymi punktami wniosku i deklaracją wnioskodawcy, dotyczące uwzględnienia podatku VAT i operowania w budżecie kwotami brutto/netto, składano wnioski podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji spółki wnioskodawcy, zdarzały się też niespójności danych dotyczących terminów realizacji projektu w poszczególnych punktach we wniosku.

Jeśli chodzi o ocenę merytoryczną, urzędnicy PARP podczas trzech rund 2009 r. stwierdzali przede wszystkim brak jednoznacznie określonej grupy odbiorców e-usługi i posługiwanie się ogólnikami i nieprecyzyjnymi stwierdzeniami, niespójne z treścią wniosku wskaźniki produktu i rezultatu, niezgodność usługi z definicją e-usługi czy przeszacowanie lub zły opis budżetu, a także nierealny model biznesowy wnioskowanego projektu.

W 2009 r. około 31 % wszystkich złożonych wniosków przeszło pozytywnie cały proces oceny i zostało rekomendowanych do dofinansowania - informuje Dariusz Wojtaszek, rzecznik prasowy PARP.

Więcej o finansowaniu e-biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych piszemy w Raporcie Internet 2k10 .

Źródło: http://wyborcza.biz