Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Doradztwo emerytalne w Sieci

Grupa Zurich Polska uruchomiła na swoich stronach kalkulator do obliczania przyszłej emerytury.

Internetowa symulacja pozwala obliczyć możliwości oszczędzania w ramach Indywidualnego Planu Finansowego w III filarze.

Klient może obliczyć wysokość składki przy wybranej wysokości emerytury lub np. wartość polisy na życie (zakładając odpowiednio wysokie odszkodowanie).

W kalkulatorze chętni wybierają także scenariusz rozwoju sytuacji ekonomicznej w Polsce (co ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłych świadczeń). Symulacja bierze pod uwagę: oczekiwaną realną stopę zwrotu w funduszach emerytalnych i stopę zwrotu z obligacji rządowych, oczekiwany realny wzrost wynagrodzeń, średni czas pobierania emerytury (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) oraz stawki w kolejnych progach podatkowych.

Bierze się też pod uwagę takie opcje, jak spłata kredytów czy odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście, wszystkie wyniki symulacji dotyczą przypadków podpisania umowy z Zurich Polska.