Decyzja sądu: CR Media Consulting może zawrzeć układ z wierzycielami

Sąd Rejonowy (X Wydział Gospodarczy) w Warszawie ogłosił upadłość CR Media Consulting z możliwością zawarcia układu.

"Dla spółki szczególnie istotną rolę odgrywa kontynuacja działalności operacyjnej, która umożliwi generowanie przychodu, a tym samym realizację zobowiązań wobec wierzycieli" - mówi Paweł Stachnik, Prezes Zarządu CR Media Consulting. - "Głęboko wierzymy, że kolejnym krokiem naprawczym sytuacji CRMC będzie nawiązanie porozumienia z wierzycielami - istotnymi partnerami biznesowymi, z którymi spółka do tej pory utrzymywała dobre relacje i cieszyła się efektywną współpracą. Bardzo liczymy na pozytywną reakcję naszych wieloletnich partnerów."

We wniosku o upadłość układową złożonym w dniu 19 lutego 2010r, spółka CR Media Consulting zaproponowała podział wierzycieli na trzy grupy: Wierzyciele Współpracujący, Wierzyciele Zwykli oraz Fundacje, jak również przedstawiła ostatecznie następujące propozycje realizacji swoich zobowiązań:

a) spłata 100% zadłużenia wobec wierzycieli drobnych (tj. z tytułu wierzytelności do 15 tys. złotych brutto) oraz Fundacji

b) spłata 70% wartości wierzytelności innych wierzycieli w terminie 30 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania układu, połączona z konwersją pozostałych 30% wierzytelności na kapitał zakładowy spółki (akcje)

c) specjalna opcja dla wierzycieli współpracujących ze spółką w kontynuowaniu jej działalności gospodarczej w okresie realizacji układu, polegająca na wykupie objętych przez nich akcji po cenie równej 120% wartości nominalnej.

Oznacza to, iż wszyscy wierzyciele otrzymają 100% swoich wierzytelności - w przypadku niektórych spłata będzie jednak rozłożona na raty i podzielona na część płatną w gotówce i zamienioną na akcje spółki.

CR Media Consulting będzie kontynuowała działalność operacyjną przy pozostawieniu jej zarządu własnego (funkcję Prezesa Zarządu pełni od niedawna Paweł Stachnik) oraz pod bieżącym nadzorem Tymczasowego Nadzorcy Sądowego oraz Sędziego Komisarza, zgodnie z obowiązkami wynikających z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

"Jednocześnie jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby przywrócić CR Media Consulting na ścieżkę wzrostu i rentowności z poprzedniego okresu. Będzie to niewątpliwie wymagało przemodelowania biznesu CRMC, zorientowania go na rozwój obszaru ekspertyzy i profesjonalnego doradztwa w zakresie komunikacji marketingowej z wykorzystaniem zarówno nowych, jak i tradycyjnych mediów" - dodaje Paweł Stachnik.

Głównym założeniem planu uzdrowienia finansów spółki jest zmniejszenie zadłużenia spółki o 70 % do połowy roku 2011, czyli sprowadzenia długu Grupy do poziomu 30 mln zł.