DT Mobil gra o PTC

DT Mobil chce do 29 stycznia br. uzyskać od Elektrimu potwierdzenie, że holding naruszył umowę wspólników PTC. Potwierdzenie daje DT Mobil prawo do realizacji opcji call na udziały operatora sieci Era będące w posiadaniu Elektrimu.

DT Mobil, spółka zależna Deutsche Telekom, skierował do Elektrimu pismo, w którym domaga się potwierdzenia, że holding naruszył umowę wspólników PTC. Elektrim miałby się dopuścić „istotnego naruszenia” umowy z grudnia 1995 roku poprzez otwarcie postępowania układowego. Potwierdzenie przez Elektrim lub Trybunał Arbitrażowy takiego naruszenia uprawniałoby DT Mobil do skorzystania z opcji call - odkupienia udziałów operatora sieci Era będących w posiadaniu Elektrimu.

DT Mobil powołuje się na punkt umowy umożliwiający realizację opcji call w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej jednego ze wspólników – jest on wówczas zobowiązany sprzedać swoje udziały. Umowa określa, że sytuacja taka następuje m.in. kiedy wspólnik jest przedmiotem postępowania układowego. Postępowanie takie otworzył na wniosek Elektrimu Sąd Gospodarczy w Warszawie. Wspólnicy mogą wówczas odkupić udziały po cenie odpowiadającej równowartości jego proporcjonalnego udziału w aktywach netto PTC lub wszystkim wpłatom na kapitał zakładowy PTC dokonanym przez tego wspólnika.

Zarząd Elektrimu kwestionuje tryb przekazania wniosku przez DTMobil. Na przeszkodzie realizacji żądania operatora staje też fakt, że Elektrim posiada obecnie 1 udział w PTC – reszta w grudniu 1999 roku została przeniesiona do nie podlegającej umowie z 1995 roku spółki Elektrim Telekomunikacja. Fakt przeniesienia udziałów PTC do ET jest z kolei przedmiotem postępowania arbitrażowego toczącego się w Wiedniu na wniosek DT Mobil.