Czy fuzja CR Media z Internet Group może zostać skutecznie zablokowana?

Podczas poprzedniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Team FM uniemożliwiło podjęcia ważnych dla fuzji uchwał. Spółka jest jedynym mniejszościowym akcjonariuszem, który zgłasza wątpliwości. Tydzień temu poszło o załączniki, które nie zostały udostępnione wraz z projektami uchwał. Prezes Jędrzejczyk zgodził się wtedy na przesunięcie terminu WZA o tydzień. W tym tygodniu, po wysłuchaniu odpowiedzi na pytania skierowane do prezesa Internet Group, przedstawiciel Team FM odczytał protest. Mimo to pozostali akcjonariusze przegłosowali uchwałę o emisji akcji dla CR Media. Czy działania akcjonariusza, który jest właścicicielem 0,1 proc. kapitału spółki, mogą uniemożliwić fuzję CR Media z Internet Group i wejście brokera na giełdę?

Wiadomo, że prezes Team FM, Kazimierz Gródek, rozpatruje obecnie zaskarżenie uchwały do sądu. Ma na to 30 dni. Sąd może skargę przyjąć lub odrzucić, przy czym drugie rozwiązanie wydaje się nieco bardziej prawdopodobne. Nawet, jeśli sąd zajmie się rozpatrywaniem sprawy, wszelkie działania prowadzące do nowej emisji i do fuzji Internet Group oraz CR media mogą być nadal prowadzone.

Niestety nie otrzymaliśmy dotąd stanowiska prezesa Kazimierza Gródka z biura prasowego BROKER FM. Pomogłoby nam wyjaśnić naturę konfliktu.

Według Gazety Wyborczej chodzi o historyczną urazę, jaką wobec CR Media żywi BROKER FM od czerwca 2004 roku, gdy BROKER FM wchodził na giełdę. CR Media Consulting opublikowała wtedy raport z krytyczną oceną strategii Brokera. W efekcie BROKER FM sprzedał mniej akcji, niż planowano. Pozwał wtedy CR Media Consulting do sądu i zażądał odszkodowania. Proces trwa do dziś.

Vladimir Bogdanov, wiceprezes zarządu Internet Group S.A. nie chce się wypowiadać na temat genezy konfliktu. Komentuje dla Internet Standard - To raczej pytanie do TEAM FM. Jeśli rzeczywiście tak jest, całkowicie podważa to merytoryczną wartość argumentów. Formalnie, zastrzeżenia zgłoszone przez akcjonariusza, dotyczą wątpliwości co do prawidłowości wyceny akcji CR Media Consulting S.A. Z naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby dać akcjonariuszowi czas na zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Internet Group S.A. w sprawie wkładów niepieniężnych w postaci akcji CR Media Consulting S.A. oraz wyceną profesjonalnego doradcy, która była podstawą do sporządzenia tego sprawozdania. W czasie Zgromadzenia odpowiedzieliśmy na wszystkie dodatkowe pytania. Zarząd Internet Group S.A. otrzymał pozytywną opinię z badania sprawozdania Zarządu złożoną przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd, o czym inwestorzy zostali poinformowani raportem bieżącym, a akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu przez Prezesa przed podjęciem uchwały. W tej sytuacji przychylam się do opinii pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, że sprzeciw TEAM FM jest bezprzedmiotowy i zgłoszony na szkodę akcjonariuszy Internet Group S.A.

Według naszego anonimowego informatora Team FM zgłasza wątpliwości nie tylko wobec wyceny spółki lecz również wobec publikowanych wyników finansowych CR Media.

Vladimir Bogdanov, wiceprezes Internet Group S.A. uważa, że do fuzji musi dojść mimo postawy Team FM. -Nie przewidujemy takiego zagrożenia - mówi dla Internet Standard w odpowiedzi na pytanie, czy Team Fm może zablokować fuzje IG i CR Media. - Zgodnie z KSH akcjonariusz może zgłosić sprzeciw do uchwały Walnego Zgromadzenia. Proszę jednak zwrócić uwagę, że uchwała została przegłosowana przez wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy z wyjątkiem TEAM FM oraz że pozostali mniejszościowi akcjonariusze nie zgodzili się z tym sprzeciwem, co również zostało zaprotokołowane.

Nieoficjalnie mówi się, że za sprawą protestu Team FM do fuzji dojdzie, jednak nie z końcem listopada, lecz z początkiem grudnia.

Internet Group ma przejąć wszystkie akcje CR Media Consulting. Właściciele CR Media Consulting w zamian otrzymają papiery Internet Group i 40 mln zł za blisko 25% akcji.