Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz bliżej e-podpisu

Minister Gospodarki, Jacek Piechota upoważnił Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast do realizowania w jego imieniu zadań wynikających z ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r.

Zgodnie z decyzją, spółka Centrast będzie wytwarzała i wydawała zaświadczenia certyfikacyjne, a także publikowała listy tych zaświadczeń oraz danych służących do ich weryfikacji. Spółce powierzono również prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Centrast został upoważniony również do publikacji listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych.

Wydanie upoważnienia poprzedziła wersyfikacja w wyniku której stwierdzono, że Centrast spełnia wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa wydawania, przechowywania i unieważniania certyfikatów.

Decyzja ministra Piechoty umożliwia rozpoczęcie działalności podmiotom, które będą wydawać certyfikaty służące do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych.

Do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły dotąd trzy wnioski firm zainteresowanych uzyskaniem wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Wnioski takie złożyły: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto oraz TP Internet. Obecnie trwają prace związane z rozpatrywaniem wniosków i jak twierdzi ministerstwo gospodarki, procedura ta jest już w końcowej fazie. Jak poinformował z kolei prezes Centrastu, Kazimierz Ferenc w ciągu dwóch, trzech tygodni spółka wpisze trzy firmy do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Centrum Zaufania i Certyfikacji, spółka Centrast powstała z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich w 2000 r. Głównym akcjonariuszem spółki jest NBP. Pozostali udziałowcy to głównie instytucje finansowe oraz Związek Banków Polskich. Centrast świadczy usługi związane z infrastrukturą klucza publicznego na rzecz ministra gospodarki oraz podmiotów finansowych i skarbu państwa. Spółka, na mocy przepisów ustawy, nie może prowadzić działalności komercyjnej i dlatego nie będzie stanowić konkurencji na rynku kwalifikowanych certyfikatów.