CR Media Consulting za 1 zł

Kolejny krok Internet Group w walce o utrzymanie się na rynku. Spółka sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting za cenę 1 zł.

CR Media Consulting za 1 zł
Spółka CR Media Consulting należy do grupy tzw. aktywów toksycznych, które (zgodnie z planem restrukturyzacji przedstawionym BRE Bank) mają być sprzedane poza grupę kapitałową.

CR Media Consulting jest od 17 marca 2010 r. w stanie upadłości z możliwością zawarcia układu i w trakcie trwającego postępowania układowego, czego odium spada na całą Grupę Kapitałową Internet Group.

Generowane przez CR Media Consulting straty miały dominujący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Internet Group w pierwszym półroczu 2010 r. W okresie tym strata operacyjna Internet Group wyniosła 5.905 tys. zł, z czego za 4.563 tys. zł odpowiedzialna była strata wygenerowana przez CR Media Consulting i jej spółki zależne.

Sprzedaż CR Media Consulting ma pozwolić zaprzestać konsolidacji tych strat i przyczyni się do poprawy wyników finansowych Internet Group.

"Planowaliśmy tę transakcję od pewnego czasu, jednak mogliśmy przeprowadzić ją dopiero w ramach prowadzonego przed sądem postępowania układowego Internet Group. Nadzorca sądowy Internet Group przychylił się do naszego wniosku podzielając naszą argumentację, że transakcja pozwoli uwolnić aktywa grupy kapitałowej od istotnego obciążenia oraz zwiększy możliwość zawarcia układu" - powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, prezes zarządu Internet Group. - "Sądzę, że już wkrótce sfinalizujemy kolejne transakcje, które doprowadzą do dalszej poprawy sytuacji grupy kapitałowej" - dodał prezes Wojciechowski.

Nabywcą spółki CR Media Consulting SA jest firma CR Media SA.

Transakcja została dokonana po cenie sprzedaży wynoszącej 1 zł. Cena ta jest uzasadniona nie tylko utratą wartości spółki wynikającej z postawienia jej w stan upadłości, ale i zastawem finansowym i rejestrowym ustanowionym na 100% akcji spółki na rzecz BRE Bank SA, celem zabezpieczenia finansowania w łącznej kwocie ok. 100 mln zł (t.j. sprzedawane akcje będą w dalszym ciągu obciążone tym zastawem).

Wartość ewidencyjna CR Media Consulting w księgach Internet Group na dzień sprzedaży wynosiła 0 zł.