Więcej e-administracji w Europie Zachodniej

Według dorocznego raportu CGE&Y, usługi e-government są w Europie Zachodniej bardziej dostępne dla firm, niż dla obywateli. Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ub. roku zanotowano duży wzrost zasięgu i jakości tych usług.

Cap Gemini Ernst & Young po raz czwarty ogłosiła wyniki badania zasięgu usług świadczonych przez administrację publiczną przez Internet w krajach Unii Europejskiej (plus Norwegia, Islandia i Szwajcaria). Zasięg e-usług administracji publicznej wciąż rośnie, jednak tempo wzrostu spadło w latach 2002-2003. Stopień rozwoju e-usług publicznych wzrósł o 7 punktów procentowych i wynosi 67% (60% w 2002 r., 45% w 2001 r.). Według raportu, największe postępy poczyniła Austria.

Dzięki znacznej poprawie sytuacji w roku 2003 badanie mogło się skupić na e-usługach publicznych, które są w pełni świadczone przez Internet. Zastosowanie tego kryterium wykazało, że tylko 45% usług publicznych jest w pełni dostępnych w Internecie. Przodują w tej dziedzinie Dania, Austria i Szwecja. O ile w 2002 r., tylko Dania, Szwecja, Irlandia i Finlandia dokonały postępu rozwoju usług interaktywnych, to w 2003 prawie wszystkie badane kraje podniosły poziom dostępności usług publicznych w Internecie, wykraczając poza jednokierunkową komunikację.

Zidentyfikowano dwadzieścia podstawowych usług publicznych - osiem dla obywateli i dwanaście dla firm. Usługi e-government podzielono na cztery obszary:

obsługa przychodów budżetowych: (głównie podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)

rejestracja: usługi związane z rejestracją danych (narodziny, zgony, śluby)

świadczenia zwrotne: usługi świadczone obywatelom i firmom w zamian za podatki i opłaty (np. biblioteki publiczne)

pozwolenia i licencje.

Niemal wszystkie rządy dokonały większego postępu w zakresie usług świadczonych w Internecie firmom, niż obywatelom. Usługi dla firm osiągają ocenę 79% w poziomie zaawansowania rozwiązań i 63% w zakresie dostępności przez Internet. Usługi dla obywateli zostały ocenione odpowiednio na 58% i 32%. Raport dowodzi także m.in., że zarówno w przypadku obywateli jak i firm usługi płatności podatków on-line stoją na wyższym poziomie, niż te polegające na świadczeniu odbiorcy usług przez władze (np. pozwolenia, rejestracje itp.).